Nội dung thông tin trong quản trị kinh doanh

Nội dung thông tin trong quản trị kinh doanh
Đánh giá bài viết

Nội dung thông tin một trong những khâu cơ bản và quan trọng nhất của quá trình thực hiện thông tin trong quản trị. Những nội dung thông tin chủ yếu trong quản trị kinh doanh thường là:

*   Thông tin đầu vào: Tình hình nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, thị trường, tình hình cạnh tranh.

*   Thông tin đầu ra: Tình hình kết quả kinh doanh.

*   Thông tin phản hồi: Thông tin về phản ứng của nhân viên, người thực hiện, quá trình thực hiện, về phản ứng của đối thủ cạnh tranh.

*    Thông tin về môi trường quản trị: Tình hình môi trường kinh doanh (pháp luật, chính sách, thời tiết, khí hậu v.v…).

*     Thông tin về các đối tượng quản trị. Thông tin về nhân sự, sản phẩm, marketing, tài chính, chất lượng v.v…

*   Thông tin về kết quả quản trị: Thông tin về lợi nhuận, năng suất hiệu quả, thị phần, cạnh tranh v.v …

*      Thông tin về hoạt động quản trị: Thông tin về quá trình ra quyết định, hoạch định, tổ chức…

Tùy từng trường hợp cụ thể nội dung thông tin có thể khác nhau, nhưng nhìn chung nội dung thông tin trong quản trị thường được xác định bởi mục tiêu và nhu cầu về thông tin của những người muốn hay sẽ sử dụng nó. Để xây đựng nội dung thông tin trong quản trị một cách khoa học người ta cũng thường phải tuân thủ những yêu cầu chung sau đây:

–  Ngắn gọn

–  Chính xác

–  Mạch lạc

–  Rõ ràng

–  Đầy đủ

–  Khách quan

Qui trình xây dựng nội dung thông tin trong quản trị thường được thực hiện theo những bước dưới đây:

–  Xác định mục tiêu

–  Xác định những yêu cầu cơ bản về nội dung

–  Chuẩn bị tư liệu

–  Phác thảo sơ bộ nội dung

–  Xem xét đánh giá

–  Sửa chữa và hoàn chỉnh