Tình hình và nguyên tắc hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô hình, sở hữu và cách điều chỉnh của các thành viên thị trường chứng khoán

Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường thị trường chứng khoán

Vì sao cần phải tập trung các thị trường chứng khoán nhỏ lẻ lại

Các dòng ‘nguồn lực’ lưu chuyển trong nền kinh tế

Thị trường và vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

Chức năng của hệ thống tài chính và thị trường tài chính

Các loại thị trường tài chính trong hệ thống tài chính Việt Nam

Liệt kê sơ bộcác tài sản tài chính của thị trường

Các hình thức tài trợ trên các thị trường tài chính

Xác định và phân biệt các tiêu chí hành vi khách hàng

Lý do phải tiến hành nghiên cứu hành vi khách hàng nghiêm túc

Định nghĩa đa chiều về hành vi khách hàng theo thực tiễn

Kiến thức nền tảng khi học sâu về hành vi khách hàng

Trái phiếu và Cổ phiếu là gì?

Tiêu chuẩn đánh giá trong thuyết hành vi khách hàng là gì?

Các quy tắc quyết định (decision rules) ở góc nhìn khách hàng trong thuyết hành vi

Phán đoán của cá nhân và các tiêu chuẩn đánh giá trong hành vi khách hàng

Đo lường các tiêu chuẩn đánh giá hành vi khách hàng như thế nào?

Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm của khách hàng khi mua sắm