Phân biệt giữa hội nhập toàn bộ và hội nhập hình chóp

Phân biệt giữa hội nhập toàn bộ và hội nhập hình chóp
Đánh giá bài viết

Một công ty hội nhập hoàn toàn khi  phát tán toàn bộ đầu ra của qua các hoạt động  sở hữuHội nhập hình chóp khi công ty mua từ các nhà cung cấp độc lập thêm vào với việc cung cấp của chính công ty, hay khi  phát tán các đầu ra của mình tới các đầu mối độc lập thêm vào với các đầu mối của chính công ty. Lợi thế của hội nhập hình chóp so với hội nhập hoàn toàn được thảo luận ở phần sau.

Hình 6-2: Chuỗi sản xuất trong ngành máy tính cá nhân

Bên cạnh hội nhập xuôi chiều và ngược chiều, cũng có thể phân biệt giữa hội nhập toàn bộ và hội nhập hình chóp (xem hình 6-3). Một công ty hội nhập hoàn toàn khi  phát tán toàn bộ đầu ra của qua các hoạt động  sở hữuHội nhập hình chóp khi công ty mua từ các nhà cung cấp độc lập thêm vào với việc cung cấp của chính công ty, hay khi  phát tán các đầu ra của mình tới các đầu mối độc lập thêm vào với các đầu mối của chính công ty. Lợi thế của hội nhập hình chóp so với hội nhập hoàn toàn được thảo luận ở phần sau.

Hình 6-3: Hội nhập hình chóp