Phân biệt sai sót và gian lận BCTC

Để củng cố thêm luận cứ về hành vi gian lận BCTC, cần phân biệt giữa sai sót BCTC và gian lận BCTC để thấy được mức độ tinh vi và tính trọng yếu của hành vi  này. Mặc dù về mặt khoa học sai sót và gian lận là khác xa nhau song trên thực tế đây  là các khía cạnh dễ bị nhầm lẫn xuất phát từ quan niệm về các nhân tố ảnh hưởng.

Sai sót và gian lận BCTC đều là những sai phạm tiềm ẩn trong  BCTC của      mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả trên BCTC, phản ánh sai lệch tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa sai sót và gian lận BCTC được thể hiện qua bảng sau:

Trong khuôn khổ của Luận án, tác giả đi sâu vào nghiên cứu hành vi gian lận BCTC do những ảnh hưởng mang tính chất lan tỏa của hành vi này đến các đối tượng tham gia TTCK và sự phát triển bền vững của CTNY trên TTCK.