Phân biệt thị trường tập trung và phi tập trung

Phân biệt thị trường tập trung và phi tập trung
3.3 (66.67%) 3 votes

Thị trường OTC và thị trường chứng khoán tập trung

Thị trường OTC

Thị trường Sở giao dịch

Điểm giống nhau

Đều là các thị trường có tổ chức, chịu sự quản lý, giám sát của Nhà nước

Hoạt động của thị trường chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điểm khác nhau

Địa điểm giao dịch là phi tập trung Địa điểm giao dịch tập trung, có trung tâm giao dịch cụ thể.
Giao dịch bằng cơ chế thương lượng và thoả thuận giá là chủ yếu, hình thức khớp lệnh thường sử dụng đối với các lệnh nhỏ tại các thị trường OTC mới hình thành Giao dịch thông qua đấu giá tập trung

 

Trên thị trường có thể có nhiều mức giá đối với một chứng khoán trong cùng một thời điểm. Chỉ có một mức giá đối với một chứng khoán trong cùng một thời điểm.
Giao dịch các loại chứng khoán có độ rủi ro cao. Bao gồm 2 loại chứng khoán: chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch và chứng khoán không đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch song đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường OTC. Giao dịch các loại chứng khoán có độ rủi ro thấp hơn. Các loại chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện niêm yết của Sở.
Sử dụng hệ thống mạng máy tính diện rộng để giao dịch, thông tin và quản lý Có thể sử dụng mạng diện rộng để giao dịch hoặc không.
Có các nhà tạo lập thị trường cho một loại chứng khoán. Chỉ có một nhà tạo lập thị trường cho một loại chứng khoán, đó là các chuyên gia chứng khoán của Sở.
Tổ chức quản lý trực tiếp là Sở giao dịch hoặc Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán. Tổ chức quản lý trực tiếp là Sở giao dịch
Cơ chế thanh toán là linh hoạt và đa dạng Cơ chế thanh toán bù trừ đa phương thống nhất.

Thị trường OTC và thị trường chứng khoán tự do

Thị trường OTC

Thị trường tự do

Điểm giống nhau

Địa điểm giao dịch là phi tập trung

Chủ yếu áp dụng cơ chế xác lập giá qua thương lượng và thoả thuận

Các chứng khoán giao dịch phần lớn là các chứng khoán có tỷ lệ sinh lợi cao, độ rủi ro lớn.

Điểm khác nhau

Là thị trường có tổ chức chặt chẽ Là thị trường không có tổ chức
Giao dịch thông qua thoả thuận qua mạng Giao dịch thoả thuận trực tiếp
Các chứng khoán mua bán là các chứng khoán được phát hành ra công chúng Các chứng khoán mua bán là tất cả các chứng khoán phát hành.
Có sự quản lý, giám sát của Nhà nước và tổ chức tự quản Không có sự quản lý của Nhà nước

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phan biet thi truong tap trung va thi truong phi tap trung
  • thi truong chung khoan tap trung
  • thị trường tập trung và phi tập trung
  • phân biệt thị trường chứng khoán tập trung và phi tập trung
  • phi tập trung là gì
  • những điểm khác biệt giữa thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
  • phan biệt thị trường tập trung và phi tập trung
  • so sánh thị trường tập trung và phi tập trung
  • ,