Phân loại các thành phần tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin

Theo Stacie Petter và cộng sự (2013), vận dụng mô hình Leavitt (1965) các thành phần tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin được phân tích, nhận diện và sắp xếp theo 5 nhóm: Tính chất tác vụ / Task Characteristics- bao gồm: Tác vụ phù hợp, Độ khó của tác vụ, Sự độc lập của tác vụ, Ý nghĩa tác vụ, Mức độ chi tiết của tác vụ; Tính chất người dùng/ User Characteristics – bao gồm: Thái độ hướng đến công nghệ, Thái độ hướng đến thay đổi, Sự hưởng thụ, Niềm tin, Sự lo ngại máy tính, Khả năng tự lực, Sự mong đợi, Kinh nghiệm công nghệ thông tin, Vai trò trong tổ chức, Trình độ giáo dục, Tuổi tác, Giới tính; Tính chất xã hội/ Social Characteristics – bao gồm: Quy tắc chủ quan, Hình ảnh, Tầm nhìn, Hỗ trợ ngang cấp; Tính chất Dự án/ Project Characteristics – bao gồm: Sự tham gia của người dùng, Mối quan hệ với người phát triển, Triển khai Kế hoạch CNTT, Tương tác với bên thứ ba, Kỹ năng người phát triển, Cách thức phát triển hệ thống, Kỹ năng quản trị dự án, Kiến thức chuyên nghiệp, Loại Hệ thống thông tin, Thời gian vận hành, Sự tự nguyện; và Tính chất của tổ chức/ Organizational Characteristics – bao gồm: Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, Động lực bên ngoài, Quy trình quản trị, Năng lực tổ chức, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, Đầu tư cho CNTT, Môi trường bên ngoài, Quản trị hệ thống thông tin, Quy mô tổ chức. Mỗi nhóm tính chất này bao gồm nhiều thành phần – nhiều khái niệm nghiên cứu, mỗi thành phần – khái niệm có thể tác động hoặc không tác động đến từng thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công.