Phân loại chứng từ Kế toán ngân hàng

1. Phân loại theo tính chất pháp lý của chứng từ:

+ Chứng từ gốc
+ Chứng từ ghi sổ

2. Phân loại theo mục đích sử dụng và nội dung nghiệp vụ kinh tế:

+ Chứng từ tiền mặt
+ Chứng từ chuyển khoản
+ Bảng kê các loại
+ Giấy báo liên hàng
+ Lệnh chuyển tiền sử dụng trong chuyển tiền điện tử
+ Các chứng từ hạch toán tài sản và chứng từ ngoại bảng

3. Phân loại theo nguồn gốc:

+ Chứng từ gốc do khách hàng lập, mang đến
+ Chứng từ gốc do TCTD khác phát sinh trong quan hệ với tổ chức tín dụng thực hiện.
+ Chứng từ gốc phát sinh trên cơ sở các thông tin, dữ liệu đầu vào trong hệ thống thông tin của tổ chức tín dụng và tạo ra các dữ liệu kết quả.
+ Chứng từ gốc phát sinh phục vụ các giao dịch nội bộ của tổ chức tín dụng.