Phân loại đầu tư dài hạn

1. Xét trên phương diện hiệu quả kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô

Người ta chia đầu tư dài hạn thành các loại như sau:

-Đầu tư tăng trưởng thuần túy: đó là loại đầu tư mà mục đích của nó chỉ là nhằm gia tăng lợi nhuận ròng của bản thân nhà đầu tư mà không làm tăng giá trị ròng cho xã hội. Kết quả của quá trình đầu tư này là sự dịch chuyển đơn thuần giá trị giữa các nhà đầu tư, vì vậy loại đầu tư này còn gọi là đầu tư dịch chuyển.

Ví dụ: đầu tư mua bán đất, đầu tư mua bán cổ phiếu…

-Đầu tư phát triển: là loại đầu tư mà kết quả của nó không chỉ làm gia tăng lợi nhuận ròng cho nhà đầu tư mà còn làm gia tăng giá trị xã hội. Loại đầu tư này còn bao hàm cả hoạt động đầu tư mà trong đó lợi ích xã hội được đặt lên hàng đầu ví dụ như: đầu tư cho y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, xã hội…

2. Phân theo nội dung kinh tế

Đầu tư dài hạn của 1 doanh nghiệp bất kỳ được chia làm 3 loại:

-Đầu tư vào lực lượng lao động: đây là hình thức đầu tư nhằm gia tăng số lượng, chất lượng nguồn lao động của 1 doanh nghiệp thông qua các chương trình nhân sự.

-Đầu tư vào tài sản cố định: đây là loại đầu tư nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao trình độ của các loại tài sản cố định thông qua các hoạt động mua săm, xây dựng cơ bản.

-Đầu tư vào tài sản lưu động: đây là loại đầu tư nhằm gia tăng nguồn vốn hoạt động thông qua việc sử dụng 1 phần vốn dài hạn để bổ sung và mở rộng quy mô vốn lưu động ròng (NWC) cho doanh nghiệp.

3. Phân loại theo mục tiêu đầu tư

Theo cách phân loại này, người ta chia đầu tư dài hạn thành các loại sau:

-Đầu tư mới: là hình thức đầu tư mà trong đó toàn bộ vốn đầu tư của chủ đầu tư được sử dụng để xây dựng 1 cơ sở kinh doanh hoàn toàn mới có tư cách pháp nhân riêng.

-Đầu tư bổ sung thay thế: là hình thức đầu tư mà vốn đầu tư được dùng để trang bị thêm hoặc thay hế cho những tài sản cố định hiện có của 1 doanh nghiệp đang hoạt động mà không làm hình thành nên 1 doanh nghiệp mới độc lập với doanh nghiệp cũ.

-Đầu tư chiến lược: đó là loại đầu tư mà trong đó vốn đầu tư được sử dụng để tạo ra những thay đổi cơ bản đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm, phát triển 1 thị trường mới…

-Đầu tư ra bên ngoài: là hình thức đầu tư mà trong đó 1 phần tài sản của doanh nghiệp được dùng để tham gia đầu tư vào 1 đối tượng đầu tư khác không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp ban đầu.

4. Phân theo mối quan hệ giữa các quá trình đầu tư

Theo cách phân chia này, người ta chia tất cả các quá trình đầu tư thành các loại đầu tư dài hạn với các đặc điểm chủ yếu sau:

-Đầu tư độc lập: là hoạt động đầu tư mà việc có thực hiện đầu tư đó hay không cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 1 quá trình đầu tư khác.

-Đầu tư phụ thuộc: là loại đầu tư mà đối tượng đầu tư được chấp nhận đầu tư hay không sẽ có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của 1 quá trình đầu tư khác. Trong thực tế loại đầu tư này thường là loại đầu tư lệ thuộc nhau về mặt kinh tế.

-Đầu tư loại bỏ: là loại đầu tư mà khi một đối tượng đầu tư này được chấp nhận thì đương nhiên một đối tượng đầu tư khác phải bị loại bỏ.

5. Phân loại theo mức độ tham gia quản lý của chủ đầu tư vào đối tượng đầu tư

Theo cách phân chia này, có các loại đầu tư sau:

-Đầu tư trực tiếp: là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn là người trực tiếp quản lý điều hành khai thác đối tượng đầu tư là 1.

-Đầu tư gián tiếp: là hình thức đầu tư mà người bỏ vốn và người quản lý điều hành khai thác không phải là 1.

-Đầu tư cho vay: thực chất là 1 dạng đầu tư gián tiếp trong đó chủ đầu tư chỉ thực hiện chức năng đơn thuần là người tài trợ vốn. Chủ đầu tư không tham gia quản lý đối tượng đầu tư, không chịu bất cứ rủi ro nào của dự án đầu tư mà chỉ hưởng 1 khoản tiền lãi cố định trên cơ sở nguồn vốn cho vay.

6. Phân theo nguồn gốc của vốn

Có các loại đầu tư là:

-Đầu tư trong nước: là loại đầu tư mà trong đó nguồn vốn đầu tư được huy động trong nước và chủ đầu tư là người Việt Nam hoặc tổ chức có pháp nhân Việt Nam. Loại đầu tư này được điều chỉnh bởi Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

-Đầu tư nước ngoài: là loại hình đầu tư mà trong đó có sự tham gia góp vốn của chủ đầu tư người nước ngoài. Loại đầu tư này chịu sự điều chỉnh của Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.