Phân loại giao dịch chứng khoán

Giao dịch chứng khoán có thể được phân loại dựa trên thời gian thanh  toán và tính chất của các giao dịch thành: giao dịch thông thường; giao dịch  giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch tương lai và giao dịch quyền chọn.

Giao dịch thông thường (regular transaction)là các giao dịch phổ  biến trên thị trường chứng khoán. Sau khi giao dịch chứng khoán diễn ra, xử  lý thanh thanh toán sau giao dịch là một quá trình phức tạp và đòi hỏi phải  có thời gian. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhóm Gư30, chuẩn mực cho  chu kỳ thanh toán thông thường là T+3. Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán có  ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, chu kỳ thanh  toán càng được rút ngắn thì rủi ro thanh toán càng được giảm thiểu.

Giao dịch đặc biệt (special transaction) là các giao dịch có tính chất  đặc biệt, bao gồm: giao dịch các cổ phiếu mới niêm yết; giao dịch trong  trường hợp tách gộp cổ phiếu; giao dịch lô lớn (giao dịch khối); giao dịch lô  lẻ; giao dịch không được hưởng cổ tức; giao dịch ký quỹ (giao dịch bảo  chứng); giao dịch bán khống.

Giao dịch giao ngay (cash transaction)là loại giao dịch được thanh  toán ngay trong ngày giao dịch (ngày T). Loại giao dịch này hầu như không  có rủi ro thanh toán vì quá trình thanh toán được thực hiện ngay sau khi giao  dịch diễn ra. Giao dịch giao ngay thường được áp dụng ở một số thị trường  có hệ thống thanh toán tiên tiến và chủ yếu đối với giao dịch trái phiếu.

Giao dịch kỳ hạn (forward transaction)là loại giao dịch được thanh  toán vào một ngày cố định được xác định trước trong tương lai hoặc theo sự  thoả thuận giữa hai bên mua và bán, hiện nay loại hình giao dịch này hầu  nhưkhông còn được thực hiện.

Giao dịch tương lai (Futures Transaction).Giao dịch tương lai giống  nhưgiao dịch các hợp đồng kỳ hạn, song hợp đồng tương lai có những đặc  điểm khác với hợp đồng kỳ hạn ở các điểm:

+ Các hợp đồng tương lai về chứng khoán được tiêu chuẩn hoá bởi các  luật lệ của Sở giao dịch chứng khoán;

+ Các hợp đồng tương lai được quy định rõ về nội dung mua bán và  được mua bán trên SGDCK.

Giao dịch quyền chọn (Option Transaction) là các giao dịch quyền  chọn mua hoặc quyền chọn bán một loại chứng khoán nhất định với giá và  thời gian được xác định trước.