Phân loại môi trường Marketing quốc tế

Dựa trên các căn cứ khác nhau, người ta có thể chia môi trường marketing thành nhiều loại.

1. Căn cứ vào phạm vi doanh nghiệp

1.1. Môi trường bên trong doanh nghiệp

Môi trường bên trong doanh nghiệp bao gồm các yếu tố doanh nghiệp có khả năng kiểm soát và khống chế được.

Các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp bao gồm:

+ Môi trường tài chính doanh nghiệp (Financial environment)
+ Môi trường nhân sự (Personal environment)
+ Môi trường công nghệ (Technical environment)
+ Môi trường văn hoá doanh nghiệp (Enterprise Culture)
– Môi trường bên ngoài doanh nghiệp

Môi trường bên ngoài doanh nghiệp bao gồm các yếu tố doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát và khống chế. Với các yếu tố này, doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời và xây dựng các chính sách marketing cho phù hợp.

1.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp bao gồm

– Kinh tế (Economic enviroment)
– Nhân khẩu học (Demographic enviroment)
– Tự nhiên (Natural enviroment)
– Văn hoá (Cultural enviroment)
– Chính trị luật pháp (Political & Legal enviroment)
– Công nghệ (Technological enviroment)
– Cạnh tranh (Competitive enviroment)

2. Căn cứ vào khả năng kiểm soát của doanh nghiệp

Căn cứ vào khả năng kiểm soát của doanh nghiệp có thể chia thành:
– Các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được (controlable environment)
– Các yếu tố môi trường quốc gia doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát được (Domestic uncontrolable environment)
– Các yếu tố môi trường quốc tế doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát được (For uncontrolable environment)

3. Căn cứ vào khả năng và phạm vi tác động của các yếu tố

Dựa trên khả năng và phạm vi tác động, môi trường marketing có thể được phân chia thành:

+ Các yếu tố tác động trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp
+ Các yếu tố môi trường quốc gia có tác động vi mô
+ Các yếu tố môi trường quốc gia có tác động vĩ mô
+ Các yếu tố môi trường có tác động trên phạm vi nhiều quốc gia

Cũng có một số cách phân chia môi trường khác. Theo Philip R. Cateora, trong cuốn marketing quốc tế xuất bản lần thứ 9, môi trường marketing được chia trên cơ sở khả năng kiểm soát của doanh nghiệp như sau: (hình 2.2.)

Theo quan điểm này, Catora phân chia môi trường nghiêng về marketing xuất khẩu hay marketing của doanh nghiệp bên ngoài thị trường nội địa.

Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng nước ngoài chứ không phải người tiêu dùng trong nước.

Yếu tố môi trường kiểm soát được của doanh nghiệp mà Cateora trình bày là các yếu tố cơ bản của marketing mix. Tuy nhiên, đây là kết quả hoạt động sáng tạo của các nhân tố nội tại như con người, công nghệ… của doanh nghiệp tạo nên. Trong nội dung chương này, các yếu tố môi trường bên trong của doanh nghiệp được phân tích là các yếu tố cấu thành nên doanh nghiệp, còn các yếu tố của marketing mix trong marketing quốc tế sẽ được trình bày trong các chương sau của cuốn sách này.

Các yếu tố môi trường bên ngoài không kiểm soát được sẽ đề cập đến các yếu tố chung của các quốc gia, bao gồm có 7 yếu tố như đã trình bày ở phần trên.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phân tích nội dung các loại môi trường quốc gia
  • ,