Phân loại thị trường trong Marketing quốc tế

Đánh giá bài viết

Thị trường nước ngoài: là tập hợp những khách hàng của doanh nghiệp ở bên ngoài biên giới quốc gia, nhằm phân biệt với thị trường nội địa là khách hàng trong nước.

Thị trường quốc tế của doanh nghiệp: là tập hợp những khách hàng nước ngoài tiềm năng của doanh nghiệp
Thị trường đa quốc gia: là tập hợp khách hàng trong một vài quốc gia
Thị trường khu vực: là tập hợp các khách hàng của những nước nằm chung trong một phạm vi địa lý nào đó. Ví dụ: khu vực châu á- Thái Bình Dương
Thị trường toàn cầu: bao gồm khách hàng ở mọi nơi trên toàn thế giới

Nghiên cứu thị trường nước ngoài là một quá trình thu thập tài liệu và các thông tin về thị trường, so sánh và phân tích các thông tin đó, rút ra kết luận về xu hướng biến động của thị trường thế giới trong từng ngành hàng, nhóm hàng tạo cơ sở để xây dựng các chiến lược marketing của các doanh nghiệp. Cụ thể quá trình này phải giải quyết các vấn đề sau:

  •  Xác định nước nào là thị trường có triển vọng nhất cho việc xuất khẩu hàng của ta hoặc họ đáp ứng việc nhập khẩu với điều kiện thuận lợi, khả năng mua bán là bao nhiêu.
  •  Xác định mức cạnh tranh trên thị trường hiện tại và tương lai, đặc điểm mạnh yếu của đối thủ cạnh tranh.
  • Áp dụng những phương thức mua bán cho phù hợp sản phẩm của chúng ta muốn thâm nhập thị trường đó cần đạt yêu cầu về chất lượng (ISO.9000; HACCP), số lượng, bao bì đóng gói…
  •  Thu thập thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời về tình hình thị trường.
  •  Tiến hành rút ra sự vận động của thị trường, dự báo được dung lượng của thị trường, mức biến động của giá cả, trên cơ sở đó xử lý các nguồn thông tin, đề ra các chiến lược Marketing.

Nhìn chung, những công cụ và phương tiện dùng cho việc nghiên cứu thị trường là giống nhau đối với marketing nước ngoài và nội địa nhưng môi trường mà chúng được đưa vào ứng dụng là khác nhau. Không chỉ phát huy những phương pháp nghiên cứu thị trường mới, nhà nghiên cứu thị trường quốc tế phải phát triển được khả năng ứng dụng sáng tạo và khéo léo của các loại kỹ thuật được thử nghiệm ở những môi trường và hoàn cảnh khác biệt. Những vấn đề mang tính kỹ thuật của việc nghiên cứu thị trường quốc tế có lẽ là khác nhau ở các quốc gia nhưng mục tiêu tổng thể của việc nghiên cứu thj trường trong nước và nước ngoài về cơ bản là giống nhau – để trả lời bằng các thông tin hiện hành, có giá trị thì một nhà nghiên cứu thị trường có thể thiết kế và sử dụng các chương trình marketing thành công. Trong môi trường nước ngoài, việc nhấn mạnh đến sự đa dạng của các loại thông tin cần thiết, tính hạn chế của các công cụ sử dụng phù hợp, các phương tiện sẵn có và những khó khăn khi thực hiện quá trình nghiên cứu gây nhiều thách thức đối với các nhà nghiên cứu thị trường quốc tế. Chương này sẽ đi sâu giải quyết các vấn đề mang tính thao tác nảy sinh khi các nhà nghiên cứu thị trường quốc tế thu thập thông tin ở nước ngoài.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các loại thị trường tring marketing
  • ,