Phân loại tư duy

Nếu xét theo lịch sử hình thành thì và mức độ phát triển của tư duy  thì người ta chia thành 3 loại

*Tư duy trực quan hành động : Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện nhờ sự cải tổ thực tế các tình huống , nhờ các hành động vận động có .

* Tư duy trực quan -hình ảnh : Đó là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ

được thực hiện bằng sự cải tổ tình huống chỉ trên bình diện hình ảnh mà thôi. Loại tư duy này chỉ có ở con người đặc biệt là trẻ nhỏ.

* Tư duy trưù tượng : ( hay tư duy từ ngữ lô gích): Đó là loại tư duy mà việc giai quyết nhiệm vụ dựa trên sự sử dụng các khái niệm, các kết cấu lôgíc được tồn tại và vận hành trên cơ sở ngôn ngữ.

Nếu căn cứ vào hình thức biểu hiện của nhiệm vụ  và phương thức giải quyết nhiệm vụ thì người ta chia 3 loại tư duy sau đây ở người trưởng thành;

* Tư duy thực hành: Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện bằng phương thức thực hành.

      Ví dụ: Người ta dùng sa bàn, bản đồ hoặc xuống hẳn thực tế ruộng đồng và có những hành động cụ thể để tìm ra phương án làm mương tưới tiêu nước tốt nhất cho một địa phương nào đó

* Tư duy hình ảnh cụ thể: là lọai tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ được thực hiện bằng cách dựa trên những hình ảnh trực quan đã có

Ví dụ: Sau khi đã thực tế quan sát đồng ruộng, người ta họp nhau lại và vạch ra phương án làm mương tưới tiêu nước tốt nhất cho khu vực ruộng đó.

* Tư duy lý luận. Là loại tư duy mà việc giải quyết nhiệm vụ đòi hỏi phải sử dụng những khái niệm trừu tượng, những tri thức lý luận.

Ví dụ: tư duy của học sinh khi nghe giảng bài, tư duy của thầy khi sọan bài


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các loại tư duy
  • có mấy loại tư duy
  • phân loại tư duy
  • các kiểu tư duy
  • các loại tư duy của con người
  • lịch sử các hình thức tư duy
  • tu duy duoc chia ra lam thanh may loai
  • ,