Phân phối lại thu nhập là gì?

Phân phối lại thu nhập là gì?
Đánh giá bài viết

 

Phân phối thu nhập trong hệ thống kinh tế được xây dựng trên cơ sở trao đổi tự nguyện, được xác định bởi động lực thị trường.

Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo phân phối thu nhập được thực hiện,tức cái thu nhập tối đa mà người chủ sở hữu nhận được của từng yếu tồ sản xuất phù hợp với sản phẩm của từng yếu tố đó.

Với một nền kinh tế thị trường, nếu với sự dẫn dắt của bàn tay vô hình thì thị trường có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả, thị trường sẽ thực hiện việc phân phối sơ bộ đầu tiên.

Sự phân phối tiến hành sau phân phối ban đầu, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu về nhiều mặt của xã hội và điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư. Phân phối lại thu nhập được tiến hành chủ yếu thông qua các chính sách và biện pháp: ngân sách nhà nước, tín dụng, lãi suất, thuế, giá cả, tiền lương, dịch vụ có thu tiền… nhằm mục đích duy trì bộ máy nhà nước, điều tiết thu nhập của các tầng lớp dân cư để bảo đảm công bằng xã hội, góp phần mở rộng và phát triển nền sản xuất, mở rộng phúc lợi xã hội, cũng như tăng mức thu nhập và tiêu dùng thực tế của nhân dân.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phân phối lại thu nhập
  • ph?n ph?i
  • ,