Phân tích các báo cáo kế toán quản trị chi phí

Phân tích các báo cáo chi phí là khâu quan trọng, phục vụ cho việc cung cấp thông tin vì thế có thể kể đến các nội dung của phân tích chi phí:

Phân tích chi phí để kiểm soát chi phí: KTQTCP thực hiện so sánh quá trình thực hiện chi phí với dự toán đã lập nhằm xác định thông tin về chi phí chênh lệch. Các thông tin này được phản ánh trên các báo cáo biến động chi phí sản xuất; Báo cáo phân tích nguyên nhân biến động chi phí sản xuất; Báo cáo phân tích phương án kinh doanh; Báo cáo phân tích dự án đầu tư…Phân tích chi phí được thực hiện thông qua các chỉ tiêu chênh lệch (giữa định mức và dự toán; giữa dự toán và thực tế) để từ đó xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến động:

Biến động chi phí = Chi phí thực tế Chi phí kế hoạch

Xác định nguyên nhân biến động về lượng

Biến động về lượng = (Số lượng thực tế – Số lượng định mức) x Giá định mức

Xác định nguyên nhân biến động về giá

Biến động về giá = (Giá thực tế – Giá định mức) x Lượng thực tế

Phân tích chi phí phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh:

          + Phân tích thông tin chi phí để ra quyết định chấp nhận hay từ chối đơn hàng: khi các doanh nghiệp phải lựa chọn chấp nhận hay từ chối đơn hàng có mức giá thấp hơn so với giá thông thường. Nếu xét thấy đơn đặt hàng vẫn trong năng lực sản xuất bình thường của doanh nghiệp thì thông tin chi phí thích hợp cho loại quyết định này là chi phí biến đổi để thực hiện đơn hàng. Nếu đơn hàng vượt quá năng lực sản xuất hiện thời của doanh nghiệp thì thông tin chi phí thích hợp là các chi phí cơ hội của việc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp cho đơn hàng.

+ Phân tích thông tin chi phí để quyết định tự sản xuất hay mua ngoài: để đưa ra các quyết định này, các nhà quản trị cần phải cân nhắc các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất như CPSX, công suất hoạt động, Vốn đầu tư, chiến lược kinh doanh, tâm lý lao động…Cần phải so sánh việc lựa chọn phương án tự sản xuất hay thuê ngoài với những số liệu cụ thể giữa lợi ích của việc tự sản xuất và lợi ích của việc phải mua ngoài.

+ Phân tích thông tin chi phí để ra quyết định tiếp tục sản xuất hay loại bỏ một bộ phận, sản phẩm: nếu một doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm hoặc có nhiều bộ phận kinh doanh, trong đó có một sản phẩm hoặc một bộ phận kinh doanh không tốt thì các nhà quản lý sẽ cần cân nhắc đến việc nên tiếp tục duy trì sản xuất loại sản phẩm đó hay bộ phận kinh doanh đó không. Tức là doanh nghiệp sẽ lựa chọn giữa nhóm phương án tiếp tục và ngừng kinh doanh, sản xuất sản phẩm nào để có kết quả và sự lựa chọn tốt nhất.