Phân tích mức độ ảnh hưởng của AEC đến phát triển xuất khẩu xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Kết quả phân tích của tác giả dựa trên kết quả khảo sát của hai nhóm đối tượng đó là các doanh nghiệp/hộ gia đình và nhóm người quản lý, sử dụng phân tích nhân tố tác giả phân tích các nhân tố ảnh hưởng của AEC đến phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Để tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng của cộng động kinh tế ASEAN đến phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào, tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để thực hiện việc phân tích các dữ liệu cho nghiên cứu này, trước tiên tác giả thực hiện kiểm định chất lượng thang đo, kiểm định này tác giả trình bày tại phụ lục 3 và phụ lục 4.

Sau đó, tác giả kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu, kiểm định KMO sẽ được sử dụng để kiểm định, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào sau khi hình thành AEC: