Phân tích thông tin chi phí xây lắp để ra quyết định

Để ra quyết định, nhà quản trị cần phải sử dụng một lƣợng thông tin rất lớn từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có thông tin do KTQTCPXL cung cấp. Tổng hợp các nguồn thông tin này sẽ giúp cho nhà quản trị có đƣợc cách nhìn toàn diện và tổng thể để lựa chọn thông tin thích hợp nhất.

Các bƣớc phân tích thông tin CPXL để ra quyết định:

+ Tập hợp tất cả các thông tin liên quan đến phƣơng án kinh doanh

+ Loại bỏ các thông tin không thích hợp nhƣ CP chìm, các khoản thu nhập, CP không chênh lệch ở các phƣơng án kinh doanh;

+ Những khoản CP, thu nhập còn lại là những thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.

Chẳng hạn để quyết định đầu tƣ thiết bị, vật tƣ dùng cho xây dựng công trình, các TCTXDCTGT đứng trƣớc hai sự lựa chọn: tự sản xuất hay mua ngoài. Để cung cấp thông tin cho nhà quản trị ra quyết định, KTQTCPXL phải thực hiện phân tích các thông tin thích hợp nhƣ:

  • Chất lƣợng của thiết bị, vật tƣ;
  • Giá cả của thiết bị, vật tƣ.

Nếu chất lượng của chúng đảm bảo yêu cầu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà quản lý chỉ xem xét CP chênh lệch giữa tự sản xuất với mua ngoài.

Ngoài ra liên quan đến quá trình ra quyết định các nhà quản trị, KTQTCPXL phải xem xét các vấn đề:

Quyết định nhận hay từ chối đơn đặt hàng

Quyết định tiếp tục sản xuất hay ngừng sản xuất một bộ phận…