Phân vùng kinh tế nông nghiệp

Phân vùng kinh tế nông nghiệp
Đánh giá bài viết

Trong công tác quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp, cũng như trong việc định hướng chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp của từng vùng, việc phân vùng kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Phân vùng kinh tế là việc phân chia lãnh thổ tự nhiên thành các vùng kinh tế khác nhau. Sự phân chia lãnh thổ tự nhiên thành các vùng kinh tế dựa trên nhiều căn cứ, trong đó, thông thường các điều kiện tự nhiên được chú ý trước tiên. Tuy nhiên, trong thời đại khoa học và công nghệ tiên tiến, các điều kiện tự nhiên ngày càng có vai trò thứ yếu trong công tác phân vùng kinh tế.

Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn nữa lại là nông nghiệp của Việt Nam, thì những điều kiện tự nhiên vẫn cần được xem xét trước tiên. Sau những điều kiện tự nhiên, phải kể đến các điều kiện về thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Điều kiện thị trường ở đây cần được xem xét cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong việc phát triển các loại cây dài ngày, bên cạnh việc phân tích hiện trạng thị trường, thì việc dự báo thị trường tương lai là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, sự phân bố các yếu tố cụ thể của lực lượng sản xuất của quốc gia cũng cần được phân tích, đánh giá khi phân vùng kinh tế. Những điều kiện xã hội như tình hình dân số, lao động, phong tục, tập quán… cũng là những căn cứ cần xem xét trong công tác phân vùng kinh tế.

Vậy vùng kinh tế nông nghiệp là gì? có thể hiểu một cách khái quát, vùng kinh tế là một bộ phận lãnh thổ tương đối trọn vẹn về mặt địa lý, có qui mô đủ lớn, có những mối liên hệ kinh tế nội tại tương đối bền vững và không ngừng liên hệ với các bộ phận lãnh thổ khác, thông qua trao đổi sản phẩm và dịch vụ.

Sự phân biệt giữa vùng kinh tế này với vùng kinh tế khác chủ yếu dựa trên cơ sở hướng chuyên môn hoá sản xuất kinh doanh. Ranh giới giữa vùng này với vùng khác thường dựa vào ranh giới các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, cần chú ý rằng vùng kinh tế không phải là một đơn vị hành chính, và ranh giới giữa các vùng không sắc nét như ranh giới các đơn vị hành chính