Những vấn đề đặt ra cần giải quyết để phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của việt nam

Phát triển bền vững về kinh tế

Cần ổn định hoạt động ĐV, cụ thể qua việc nguồn NVL cung cấp cho hoạt động chế biến phải đảm bảo chất lượng và cân đối với nhu cầu SX-chế biến của cơ sở chế biến, hộ gia đình.

Nâng cao trình độ khai thác và nuôi trồng NVL mây tre lá sẽ cung ứng nguồn nguyên liệu chất lượng và đảm bảo số lượng cho hoạt động

Cần đầu tư cơ sở vật chất và việc ứng dụng quy trình công nghệ chế biến mới,  phát huy kinh nghiệm tay nghề của các nghệ nhân vào trong hoạt động

Cần cung ứng NNL chất lượng cao về trình độ quản trị chuyên môn, kỹ thuật   thuộc ngành TCMN.

Phát triển bền vững về xã hội

Cần giải quyết vấn đề tạo việc làm ổn định, thu nhập và phúc lợi người lao động trong ngành cao, tạo động lực thu hút nguồn lao động có tay nghề.

Cần nâng cao trình độ lao động SX-chế biến hàng TCMN mây tre lá ở Việt Nam qua đào tạo các nghệ nhân từ các làng nghề và các chuyên gia là khách hàng NK thành phẩm.

Phát triển bền vững về môi trường

Chính sách cần phải giải quyết sự bất cập về công tác qui hoạch vùng nuôi trồng cũng như cơ cấu loài trong nuôi trồng NVL mây tre lá, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế TCMN mây tre lá chưa đồng bộ.

Chính sách cần phải khai thác hết tiềm năng phát triển KT của các làng nghề địa phương.

Cần ngăn chặn kịp thời việc phát thải từ các hoạt động khai thác-nuôi trồng NVL đến SX-chế biến sản lượng XK đang gia tăng ra MT tại các làng nghề.

Phát triển bền vững về thể chế

Vai trò của thể chế rất quan trọng, khi thể chế hoàn thiện, tổ chức thực thi tốt và có chế tài xử lý nghiêm đối với những sai phạm sẽ tạo môi trường XH thuận lợi cho sự PTBV trong hiện tại và tương lai. Vì vậy Chính phủ cần coi việc phát triển ngành nghề thủ công   là một biện pháp chính sách hữu hiệu giúp chuyển dịch cơ cấu KT, cơ cấu lao động, phát triển KT nông nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa và giải quyết tệ nạn XH…

Chính phủ cần điều tiết trụ cột KT theo hướng hài hòa giữa đảm bảo sự tăng trưởng giá trị khai. thác-chế biến-XK, đảm bảo phúc lợi lao động và kiểm soát phát thải

Chính phủ cần điều tiết trụ cột XH nhằm hướng đến ổn định việc làm, duy trì phúc lợi và thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo lợi nhuận cho các hộ SX, doanh nghiệp XK và nâng cao ý thức bảo vệ MT của người lao động.

Chính sách điều tiết của Chính phủ đối với trụ cột MT cần hướng đến hoạt động kiểm soát được nguồn nguyên liệu, góp phần nâng cao năng suất khai thác, nuôi trồng để đảm bảo cung ứng nguồn NVL cho hoạt động SX-chế biến. Các làng nghề cần ban hành các cơ chế, chính sách toàn diện hơn để khắc phục những hạn chế đã tồn tại trong nhiều  năm qua.