Phát triển cơ chế phối hợp hài hòa liên quan đến sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giữa chính phủ và các nhà tài trợ

Hiện nay, Việt Nam có mối quan hệ hợp tác với khoảng hơn 50 nhà tài trợ song phương, đa phương và hơn 600 tổ chức phi chính phủ. Nhìn chung, mỗi nhà tài trợ đều có chính sách và quy định tài trợ khác nhau, vì vậy nếu Chính phủ Việt Nam không tiến hành hài hòa về quy trình và thủ tục thì việc triển khai và thực hiện các chương trình, dự án ODA sẽ gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án ODA. Để hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), một trong những vấn đề trọng tâm cần thực hiện đó là phát triển một cơ chế phối hợp hài hòa, nhất quán về quy trình và thủ tục giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ nguồn vốn ODA. Xây dựng một cơ chế phối hợp hài hóa về quy trình và thủ tục là việc đi tìm sự phụ hợp, sự thống nhất cao giữa bên nhận viện trợ và bên viện trợ khi tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án ODA. Hài hòa hóa quy trình và thủ tục làm thay đổi một số quy định pháp lý giữa Chính phủ Việt Nam và bên nhà tài trợ, do đó Việt Nam cần phải tiến hành từng bước trong phạm vi và nội dung phù hợp. Để xây dựng cơ chế hài hòa về quy trình và thủ tục liên quan đến các chương trình, dự án ODA giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đạt được tính khả thi thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau: hài hòa quá trình và thủ tục là một quá trình, cần diễn ra theo từng bước, hành động cụ thể dựa vào khả năng thực tế của Việt Nam và các nhà tài trợ; hài hòa quá trình và thủ tục có thể tiến hành thực hiện giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ song phương hoặc với một nhóm các nhà tài trợ; các quan điểm về hài hòa quy trình và thủ tục liên quan đến nguồn vốn ODA cần được chia sẻ, thảo luận thẳng thắn giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ để đạt được sự thống nhất, nhất trí cao giữa hai bên. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam cần xúc tiến đẩy mạnh các hành động cụ thể bao gồm: triển khai sáng kiến của các nhóm các nhà tài trợ gồm nhóm 6 ngân hàng phát triển (WB, ADB, JBIC, AFD, KFW, KEXIM), nhóm các nhà tài trợ đồng chính kiến (LMDG) và nhóm các tổ chức Liên hiệp quốc về các hoạt động hài hòa quy trình và thủ tục ODA trong nội nhóm, thực hiện kế hoạch hành động thường niên về hài hòa quy trình và thủ tục ODA phù hợp với tuyên bố cấp cao Pa-ri và cam kết Hà Nội về hài hòa quy trình và thủ tục ODA.