Phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực marketing địa phương

Đây là một giải pháp có tính đột phá quan trọng với bộ máy quản lý marketing địa phương là nâng cấp trình độ và chất lượng của nguồn nhân lực marketing địa phương bằng cách: đào tạo cơ bản và từ bước đào tạo nâng cao bằng các chương trình đào tạo, giảng viên phù hợp, chất lượng cho các nhóm nhân lức: các CEO, các ủy viên HĐQT marketing, các nhà quản trị bậc trung; các quản trị viên marketing địa phương có liên quan. Cử đi học tập các địa phương tương đông và có thành tựu trong thực hành tốt nhất marketing địa phương; tổ chức các môi trường/bối cảnh được chia sẻ “để vận hành quá trình kiến tạo tri thức marketing địa phương. Đây cũng là một yếu tố tạo khác biệt hóa chiến lương marketing địa phương, một tiền đề cho thực hành năng lực cạnh tranh marketing động của địa phương.