Phương hướng thúc đẩy cách mạng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta

–   Nền nông nghiệp nước ta có lịch sử phát triển từ rất lâu đời. Tuy nhiên vì nhiều lý do về lịch sử, kinh tế – xã hội, đến nay về cơ bản sản xuất nông nghiệp vẫn đang trong tình trạng kỹ thuật thủ công là chủ yếu. Đặc biệt ở những vùng núi, vùng đồng bào dân tộc, kỹ thuật sản xuất rất lạc hậu. Mục tiêu phát triển tiến bộ khoa học công nghệ trong nông nghiệp nước ta là từng bước hoàn thiện và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của nông nghiệp ngày càng hiện đại, khai thác có hiệu quả nhất những tiềm năng to lớn của nền nông nghiệp nhiệt đới phục vụ cho nhu cầu phát triển nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu và cải thiện đời sống nhân dân. Như vây, trong khi nắm vững “khâu trung tâm là cơ khí hoá”, cần đặc biệt coi trọng “thuỷ lợi là biện pháp quan trọng hàng đầu”, tiến bộ khoa học công nghệ cần tác động tích cực tới con người lao động ở nông thôn, tới đất đai, tới các tập đoàn cây trồng con nuôi cùng các biện pháp sinh học, tới các công cụ lao động và tới các tư liệu sản xuất khác của nông nghiệp. Nói tóm lại cần coi trọng thúc đẩy các tiến bộ khoa học của nông nghiệp, các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến tất cả các bộ phận, các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất nông nghiệp nước ta hiện nay.

–   Thúc đẩy sự phát triển cách mạng khoa học công nghệ của một nước đang phát triển như nước ta, trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ nông nghiệp thế giới đã và đang đạt được những thành tựu rất lớn trên mọi lĩnh vực về hoá học, sinh học, năng lượng v.v…, chúng ta phải có phương hướng và bước đi thích hợp. Một mặt, vừa phải đẩy mạnh các chương trình tiến bộ khoa học công nghệ trong nước, mặt khác phải tranh thủ được những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của các nước khác. Với phương châm kết hợp các bước đi tuần tự với nhảy vọt, phương hướng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nông nghiệp nước ta là tiến hành một cách tổng hợp, trong đó thực hiện thuỷ lợi hoá là biện pháp hàng đầu để thực hiện rộng rãi sinh học hoá, hoá hóc hoá, từng bước cơ giới hoá, điện khí hoá. Cơ giới hoá giữ vai trò trung tâm trong quá trình hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp nước ta.