Phương pháp chia lương: dùng hệ số điều chỉnh

Phương pháp: Dùng hệ số điều chỉnh

Ví dụ: Một nhóm công nhân lắp ráp máy với mức sản lượng quy định là 5 sản phẩm / ngày .Trong tháng nhóm đã lắp ráp được 150 sản phẩm. Thời gian làm việc thực tế ghi nhận như sau:

Chế độ làm việc theo quy định là 8 giờ / ngày và 22 ngày / tháng.

Tính tiền lương cho mỗi thành viên?

Trước hết ta cần phải tính đơn giá trả lương cho 1 sản phẩm:

ĐG = ( 3.238 + 3.668 + 4.148 + 4.687 ) x8 giờ/ 5 sản phẩm =25.186 đồng / sản phẩm

Tiền lương của cả nhóm trong tháng là:

Lsptt = 25.186 x 150 = 3.777.900

Tiếp theo chia lương cho từng nhân viên:

Bước 1 : Tính tiền lương theo cấp bậc và thời gian thực tế của tứng công nhân :

Công nhân A  :  3.238 x 172 = 555.216

Công nhân B  :  3.668 x 175 = 641.900

Công nhân C  :  4.148 x 167 = 692.716

Công nhân C  :  4.687 x 176 = 824.912

Cộng :                       2.714.744

Bước 2 :  Xác định hệ số điều chỉnh :

Hđc = 3.777.900 : 2.714.744 = 1,391

Bước 3 : Tính tiền lương thực lãnh cho mỗi công nhân thông qua hệ số điều chỉnh :

 • Công nhân A  :  555.216 x 1,391 = 772.306 đồng .
 • Công nhân B  :  641.900 x 1,391 = 892.883 đồng .
 • Công nhân C  :  692.716 x 1,391 = 963.569 đồng .
 • Công nhân C  :  824.912 x 1,391 = 1.147.453 đồng .

Cộng :                        3.776.211


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • cách chia lương theo hệ số
 • cách tính lương cho từng cá nhân trong nhóm theo hệ số điều chỉnh
 • cong thức tính lương theo phương pháp hệ số điều chỉnh
 • hệ số điều chỉnh là gì
 • phuơng án chia lương dùng hệ số điều chỉnh
 • tính lương theo hệ số điều chỉnh
 • tính lương theo phương pháp hệ số điều chỉnh
 • ,