Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Để tính được giá thành sản phẩm thì việc đầu tiên là phải đánh giá được chi phí SXKD dở dang (Dck). Có hai phương pháp đánh giá Dck đó là phương pháp đánh giá Dck theo Chi phí NVL TT hoặc chi phí NVL chính TT (không quy đổi sản lượng hoàn thành tương đương do giả thiết là NVL hoặc NVL chính bỏ vào từ đầu quy trình công nghệ sản xuất – Qdi: Sản lượng hoàn thành) và phương pháp đánh giá Dck theo sản lượng hoàn thành tương đương – Q’di: Sản lượng hoàn thành quy đổi.