Phương pháp định giá dựa vào chi phí

Phương pháp định giá dựa vào chi phí
Đánh giá bài viết

Chi phí sản xuất là giá thành sản phẩm. Khi dựa vào các yếu tố đầu vào hợp lý để lựa chọn và bán được hàng hóa doanh nghiệp cần phải chi các khoản:

– Chi phí khấu hao tài sản cố định;
– Chi phí nguyên vật liệu;
– Chi phí tiền lương;
– Chi phí quản lý hành chính;
– Chi phí các hoạt động marketing;
– Chi việc phân phối và lưu thông hàng hóa;
– Nộp thuế và các khoản nộp khác.

Đó là những chi phí thường xuyên gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi. Ngoài ra còn các khoản chi không thường xuyên đột xuất phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh như: chi cho giao dịch, chi cho người môi giới…
Phương pháp định giá này hướng vào mục tiêu chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chi phí + Lợi nhuận = Giá cả

Đây là phương pháp định giá đơn giản và phổ biến vì: người bán hàng biết nhiều về chi phí hơn là về nhu cầu, công bằng hơn đối với cả người mua và người bán, không phải luôn điều chỉnh giá theo sự biến động của nhu cầu. Bên cạnh đó, phương pháp này lại khó cho phép định ra được giá tối ưu, không được chú ý đến nhu cầu và cạnh tranh, do đó giá đề ra có thể khác rất nhiều so với giá thị trường, vì vậy mang tính chủ quan nhiều hơn.