Phương pháp định giá theo hệ số giá trên thu nhập (P/E)

 

Hệ số giá trên thu nhập được tính bằng cách chia giá cổ phiếu cho thu  nhập (ký hiệu là P/E). Đối với một thị trường chứng khoán phát triển thì hệ  số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu. Hệ số này cho nhà đầu tưbiết  họ phải trả giá bao nhiêu cho mỗi đồng thu nhập của một cổ phiếu và bằn cách nghịch đảo của tỷ số P/E, nhà đầu tưcó thể xác định được tỷ suất tương  đối trên khoản đầu tưcủa họ.  Giá cổ phiếu sẽ bằng hệ số P/E hợp lí nhân với thu nhập của cổ phiếu.  Theo phương pháp định giá này, về mặt lý thuyết chúng ta có thể áp dụng  một trong các cách sau đây:

 a. Lấy chỉ số P/E bình quân toàn ngành mà công ty đó tham gia hoặc  lựa chọn một công ty có cổ phiếu được giao dịch rộng rãi có cùng tỷ lệ lợi  nhuận, độ rủi ro và mức tăng trưởng tương tự nhưcổ phiếu mà nhà đầu cần  định giá. Khi đó, giá của cổ phiếu bằng thu nhập của công ty cần định giá  nhân với hệ số P/E bình quân của ngành hoặc hệ số P/E của công ty được lựa  chọn.

b. Xác định hệ số P/E nội tại của chính công ty đó.

Giá cổ phiếu được  xác định bằng cách nhân hệ số P/E thông thường với thu nhập của công ty  (EPS).  Đối với công ty có tốc độ tăng trưởng đều đặn, hệ số P/E “hợp lý được  tính toán dựa trên công thức tương tự nhưcông thức tính giá cổ phiếu nêu  trên:

Tuy vậy, thực tế khi tiến hành đánh giá cổ phiếu thì việc lựa chọn hệ số  P/E cụ thể không đơn giản nhưhai phương pháp trên mà còn phải căn cứ vào  xu hướng phát triển của toàn ngành và của từng công ty cụ thể. Do vậy, nhà  đầu tưcó thể kết hợp cả hai cách trên đây để xác định giá trị cổ phiếu công  ty.  Điểm hạn chế của việc sử dụng hệ số P/E là nó được tính dựa vào lợi  nhuận của năm trước do đó để khắc phục người ta sử dụng hệ số P/E tương lai. Tuy nhiên, việc dự đoán lợi nhuận của năm tới sẽ không hoàn toàn chính  xác, vì vậy, hệ số này chỉ được dùng để đo mức giá tương đối của cổ phiếu.