Phương pháp lịch sử thống nhất với phương pháp logíc

Theo C. Mác (1993, tập 13, trang 614) thì “Lịch sử thường phát triển qua những bước nhảy vọt và những bước khúc khuỷu quanh co, và nếu nhất định bất cứ chỗ nào cũng đều phải đi theo nó, thì không những phải nêu lên nhiều tài liệu không quan trọng, mà thường thường còn phải ngắt đoạn tiến trình tư tưởng nữa”. Vì vậy, phải dùng đến phương pháp logíc, phương pháp này nhằm vạch ra bản chất, tính tất nhiên, tính quy luật của sự vật dưới hình thức lý luận trừu tượng và khái quát.

Vận dụng phương pháp này vào trong luận án như sau:

  • Tổng quan các công trình nghiên cứu tiêu biểu về một số vấn đề cơ bản, cốt lõi liên quan đến đề tài luận án theo trình tự thời gian. Trên cơ sở đó, đánh giá chung những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn, xác định khoảng trống nghiên cứu mà luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết.
  • Phân tích quan điểm của Đảng về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH ở nước ta qua các kỳ Đại hội, từ Đại hội III năm 1960 đến Đại hội XII năm 2016 của Đảng.
  • Phân tích quá trình CNH ở Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan theo trình tự thời gian. Từ đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm đối với sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH, HĐH ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới.
  • Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH, HĐH ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017 với tính “lịch sử – cụ thể” của nó. Từ đó, tìm ra tính tất nhiên, tính quy luật và tính xu hướng của nó. Trên cơ sở đó, đề ra định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng đến năm 2025 thật phù hợp.