Phương pháp và quy trình xây dựng bộ tiêu chí

Một số điểm khác biệt về phương pháp nghiên cứu và quy trình xây dựng bộ tiêu chí của so với các công trình nghiên cứu khác đã công bố luận án:

  • Phương pháp thu thập dữ liệu hợp lý: luận án thu thập dữ liệu thứ cập để tổng hợp các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX. Sau đó xác định bộ tiêu chí sơ bộ và sử dụng bộ tiêu chí sơ bộ để khảo sát lấy ý kiến tại các doanh nghiệp.
  • Quá trình khảo sát kết hợp phỏng vấn sâu lấy ý kiến là hữu dụng, rất phù hợp và hữu ích cho việc khai phá và bổ sung dữ liệu nghiên cứu từ doanh nghiệp.
  • Đối tượng khảo sát lựa chọn là các cán bộ giữ vị trí quản lý tại các phân xưởng sản xuất chính trong doanh nghiệp cũng là điểm khác biệt theo cách tiếp cận từ doanh nghiệp.
  • Quy trình xây dựng bộ tiêu chí/chỉ số mang tính toàn diện và hệ thống cao với nguồn dữ liệu được xác định đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với mục đích nghiên cứu đảm bảo hạn chế việc bỏ sót nguồn dữ liệu quan trọng.
  • Cấu trúc bộ tiêu chí với 7 tiêu chí được phân tích, xác định và lựa chọn kỹ càng hỗ trợ cho quá trình xây dựng chỉ số; đảm bảo đầy đủ những chỉ số quan trọng và cần thiết nhất.
  • Các tiêu chuẩn lựa chọn giúp xây dựng chỉ số được xác định rõ ràng phục vụ đánh giá cho điểm từ người khảo sát hỗ trợ cho quyết định giữ lại/loại bỏ chỉ số.
  • Quá trình lấy dữ liệu thực hiện qua phiếu khảo sát đánh giá sự cần thiết của các khía cạnh đánh giá và các tiêu chuẩn đánh giá mỗi chỉ số.
  • Quá trình sàng lọc mang tính khoa học và rõ ràng.