Quá trình đa dạng hoá các hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất

Quá trình này gắn liền với điều kiện sản xuất hàng hoá. Các hình thức từ sở hữu phát triển từ thấp đến cao, từ sở hữu riêng độc lập tới sở hữu chung, sở hữu tập thể, sở hữu nhà nước, của các hình thức tổ chức sản xuất từ công ty tư nhân tới công ty liên doanh đến công ty trách nhiệm hữu hạn…từ hình thức cac-ten tới xanh-đi-ca, tơrớt, công-xac-xi-on, từ những công ty quốc gia đến công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia có các chi nhánh ở nhiều nước.
Sở hữu về tư liệu sản xuất là hình thái xã hội của sự chiếm hữu về tư liệu sản xuất, một nội dung chủ yếu trong hệ thống các quan hệ sản xuất. Vì vậy hình thức, quy mô, phạm vi cũng như tính đa dạng của sở hữu không phải do ý muốn chủ quan của con người quyết định mà là một quá trình phát triển lịch sử tự nhiên.