Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
Đánh giá bài viết

Trong nền sản xuất hàng hoá dựa vào chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất mục đích sản xuất ra hàng hoá không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị. Nhà tư bản luôn muốn sản xuất ra một giá trị lớn hơn giá trị của các tư liệu sản xuất có giá trị sức lao động mà nhà tư bản đã mua, nghĩa là nhà tư bản muốn sản xuất ra giá trị thặng dư.

Quá trình sản xuất của chủ nghĩa tư bản là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. C.Mác viết “với tư cách là sự thống nhất giữa hai quá trình lao động và quá trình tạo ra giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất hàng hoá, với tư cách là sự thống nhất giữa quá trình lao động và quá trình làm tăng giá trị thì quá trình sản xuất là một quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hình thái tư bản chủ nghĩa của nền sản xuất hàng hoá”.