Quá trình thông đạt trong chiêu thị

Quá trình thông đạt trong chiêu thị
Đánh giá bài viết

Chiêu thị là một hình thức thông đạt các vấn đề có liên quan đến:  sản phẩm, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông đạt đòi hỏi  thể hiện bốn  yếu tố chính:

–  Nội dung thông đạt

–  Nguồn phát đi thông đạt

–  Kênh phân phối thông đạt

–  Người nhận thông đạt

Ngoài ra quá trình thông đạt phải có  hai  yếu tố phụ:

–  Tránh thông tin bị nhiễu

–  Sự phản hồi thông tin