Quá trình thông đạt trong chiêu thị

Chiêu thị là một hình thức thông đạt các vấn đề có liên quan đến:  sản phẩm, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông đạt đòi hỏi  thể hiện bốn  yếu tố chính:

–  Nội dung thông đạt

–  Nguồn phát đi thông đạt

–  Kênh phân phối thông đạt

–  Người nhận thông đạt

Ngoài ra quá trình thông đạt phải có  hai  yếu tố phụ:

–  Tránh thông tin bị nhiễu

–  Sự phản hồi thông tin