Quá trình tiến hành cách mạng công nghệ làm xuất hiện thị trường mới

Quá trình tiến hành cách mạng công nghệ làm xuất hiện thị trường mới
Đánh giá bài viết

Xã hội hoá sản xuất biểu hiện ở mối liên hệ giữa các ngành, các nghề, các vùng ngày càng cao và chặt chẽ. Mối liên hệ này không chỉ diễn ra trên lĩnh vực lưu thông mà còn diễn ra trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác khoa học- công nghệ và dưới các hình thức liên doanh liên kết đa dạng, phong phú. Quá trình hình thành kinh tế thị trường gắn liền với quá trình cách mạng khoa học-công nghệ làm xuất hiện thị trường đầu vào sản xuất. Công nghệ là tinh hoa trí tuệ, là lao động sáng tạo của con người để phục vụ con người. Chính công nghệ là chìa khoá cho sự phát triển, là cơ sở và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nèn tảng phát triển công nghệ bền vững và tăng trưởng cao. Công nghệ làm biến đổi cơ cấu xã hội đồng thời nó cũng là kết quả của sự thay đổi xã hội, sự phát triển khoa học- công nghệ làm xuất hiện thị trường vốn, thị trường lao động kỹ thuật.
Ngoài ra, xã hội hoá sản xuất còn biểu hiện ở tính chất xã hội hoá của sản phẩm. Trong nền sản xuất xã hội hoá, sản phẩm làm ra phải qua tay nhiều người , nhiều công đoạn. Tính đa dạng của nhu cầu phổ biến và sự khác nhau trong điều kiện thuận lợi cho sản xuất ở các nuức đòi hỏi bất cứ nền kinh tế nào cũng phải có sự trao đổi kết quả hoạt động lao động với bên ngoài với mức độ và phạm vi khác nhau. Sự tham gia vào phân công lao động quốc tế dưới nhiều hình thức sẽ ra tăng sự thích ứng và phù hợp về cơ cấu của nền kinh tế với bên ngoài. Ngày nay trong điều kiện phân công chuyên môn hoá và hợp tác quốc tế thì một sản phẩm không chỉ một công ty hay một quốc gia sản xuất ra mà có thể do nhiều công ty thuộc nhiều quốc gia sản xuất ra.