Quan điểm chất lượng theo khuynh hướng của người sản xuất

Quan điểm chất lượng theo khuynh hướng của người sản xuất
Đánh giá bài viết

– “Chất lượng của một sản phẩm nào đó là mức độ mà sản phẩm ấy thể hiện được những yêu cầu, những chỉ tiêu thiết kế hay những quy định riêng cho sản phẩm ấy”
– “Chất lượng sản phẩm là những đặc tính bên trong của sản phẩm có thể đo được hoặc so sánh được, phản ánh giá trị sử dụng và chức năng của sản phẩm đó, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trước cho nó trong những điều kiện về kinh tế, xã hội”.