Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Leenin về vấn đề tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH

1.Theo Lênin:

Đặc điểm cơ bản nhất của TKQĐ là sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần và xã hội nhiều giai cấp. Trong TKQĐ, nền kinh tế có tính chất quá độ. Nó không còn là nền kinh tế TBCN, nhưng cũng chưa là nền kinh tế XHCN. V.I.Lênin chỉ ra: “Danh từ quá độ có nghĩa là gì ? Vận dụng vào kinh tế, có phải nó có nghĩa là trong chế độ hiện nay, có những thành phần, những bộ phận những mảng của CNTB và CNXH không? Bất cứ ai cũng đều thừa nhận là có, song vấn đề cơ bản là phải xem xét nước mình tồn tại những thành phần kinh tế nào.”

Trong TKQĐ, chưa có thành phần kinh tế nào giữ vai trò thống trị, chi phối các thành phần kinh tế khác, mà chúng chỉ là những mảnh, những bộ phận hợp thành kết cấu kinh tế-XH trong một hệ thống thống nhất biện chứng. Mỗi thành phần kinh tế có kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh của nó, hợp thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

2.Theo Mác và Angghen:

Kinh tế Nhà nước là một bộ phận quan trọng, nó ra đời từ sự chín muồi của các tiền đề kinh tế-XH.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mac lenin kinh te nhieu thanh phan
  • ,