Quan điểm đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong thời gian tới (tham khảo)

Quan điểm đề xuất các giải pháp

Việt Nam là quốc gia còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực tài chính để đầu tư và phát triển. Chính vì vậy, để có nguồn lực tài chính dồi dào phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước, đòi hòi nhà nước cần phải quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả và tối ưu các khoản chi từ ngân sách nhà nước đặc biệt là nâng cao hiệu quả QLNN về ĐTMSC. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi Việt Nam cần thống nhất trong định hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác này dựa trên một số tư tưởng định hướng như sau:

– ĐTMSC phải là công cụ, phương thức quan trọng quản lý các hoạt động chi tiêu công của ngân sách nhà nước đạt hiệu quả nhất. Thông qua QLNN về ĐTMSC, nền kinh tế được thúc đẩy phát triển theo hướng ngày càng công khai, minh bạch và hiệu quả. Qua đó các hoạt động kinh tế được kích thích phát triển. Các chủ đầu tư lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, gói thầu tạo nên những công trình làm thay đổi diện mạo kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của đất nước, từ đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh.

– Yêu cầu có sự đồng thuận và nhất trí cao về quan điểm và nguyên tắc, ĐTMSC chỉ phát huy hiệu quả và đạt được mục đích khi hoạt động ĐTMSC phải được đặt trong điều kiện môi trường đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đấu thầu qua mạng là phương thức tiên tiến cần phải được áp dụng rộng rãi và bắt buộc thực hiện để đạt được các mục tiêu trên cũng như tạo sự thuận tiện cho các bên trong quá trình tham gia hoạt động đấu thầu.

– Hệ thống các quy định về đấu thầu của Việt Nam cần được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà nước ta gia nhập, trong đó đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về tính công khai, minh bạch, góp phần làm tăng uy tín và tạo niềm tin cho các nhà tài trợ đối với Việt Nam. Theo đó, cần tạo mối quan hệ chặt chẽ và tận dụng sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)… để hỗ trợ Việt Nam cả về vật chất và tư vấn pháp luật, đóng góp quan trọng cho quá trình cải cách, đổi mới pháp luật ĐTMSC ở nước ta. Hoạt động QLNN về ĐTMSC tiến tới mở cửa và tạo cơ hội nhiều hơn đối với các nhà thầu nước ngoài được tham gia ĐTMSC cho Nhà nước; tạo cơ hội cạnh tranh giữa các nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài trong việc tham gia thực hiện cung cấp các hàng hóa và dịch vụ công thay vì cơ chế bảo hộ và có nhiều ưu đãi hơn đối với nhà thầu trong nước.

– Tăng cường chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực QLNN về ĐTMSC nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi tham nhũng, lãng phí và các dấu hiệu vi phạm khác trong đấu thầu.

– Nhà nước tiến tới thực hiện việc thay đổi quan điểm trong việc mua sắm công bằng hình thức thuê các hàng hóa, dịch vụ công do khu vực tư nhân cung cấp cho Nhà nước, nhưng phải bảo đảm tốt các yêu cầu của quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước, đồng thời, Nhà nước giảm thiểu được rất nhiều nguồn lực về mua sắm, quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng tài sản công. Ngoài ra, hoạt động ĐTMSC cần tiến tới thực hiện “Đấu thầu mua sắm công xanh” nhằm sử dụng những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xanh thân thiện với môi trường, ít gây tác hại xấu đối với môi trường sống, hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của quốc gia.