Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Quan điểm 1: Hoàn thiện chiến lược Marketing địa phương phải đảm bảo thu hút đầu tư phù hợp với các chương trình phát triển công nghiệp, kinh tế – xã hội.

Trong quá trình xây dựng và thực hiện marketing lãnh thổ, cần coi nguồn vốn đầu tư là bộ phận hữu cơ, cấu thành không thể tách rời của nền kinh tế. Huy động tất cả các nguồn lực trên địa bàn, trên phạm vi cả nước và nước ngoài vào phát triển KT-XH. Kết hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả tất cả các nguồn đầu tư: Nhà nước – ngoài Nhà nước, trong nước – ngoài nước, đầu tư gián tiếp

– trực tiếp… Thu hút vốn đầu tư nước ngoài càng nhiều càng tốt, nhưng cần chú ý là không phải “bằng mọi giá” của những năm trước mà phải là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, gắn với quy hoạch, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH và từng bước tiếp cận nhanh nền kinh tế tri thức, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả nền kinh tế, giữ vững độc lập tự chủ.

Thu hút đầu tư cần chú trọng đến các lĩnh vực ưu tiên, có tính đến sự liên quan hữu cơ với chính sách phát triển KT – XH của Việt Nam. Về các chính sách ưu đãi đầu tư, cần có chính sách khác nhau theo ngành, lĩnh vực ưu tiên, theo vùng lãnh thổ để thúc đẩy sự phân công lao động giữa các địa phương. Đồng thời, thực hiện ưu đãi đầu tư có chọn lọc phù hợp với định hướng mới đối với thu hút đầu tư. Nghiên cứu, bổ sung ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong KCN. Nhìn chung, thu hút đầu tư phải cho phép các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước tham gia nhiều hơn vào các thị trường vốn, thị trường tài chính trên nguyên tắc hiệu quả, nhưng chặt chẽ.

Quan điểm 2: Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương cần phải gắn thực hiện lấp đầy các KCN với việc cải thiện độ hấp dẫn ĐĐĐT Hà Tĩnh với các đối thủ trong vùng và quốc gia.

Hà Tĩnh cần đồng bộ hoá các giải pháp chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư, tạo thuận lợi và bình đẳng tối đa đồng thời đáp ứng cao nhất các yêu cầu hội nhập đã cam kết, tạo những ưu đãi mọi mặt không thua kém mức cao nhất các nước trong khu vực về môi trường đầu tư. Tuy nhiên các ưu đãi, khuyến khích đầu tư về lĩnh vực, địa bàn cần phù hợp với định hướng phát triển KT-XH trong từng thời kỳ, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hợp lý trong phương thức và tiến độ triển khai về nguồn lực tài chính, con người, cơ sở vật chất kỹ thật và không trái với cam kết gia nhập WTO, đảm bảo xử lý công bằng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Dành sự quan tâm và ưu tiên đặc biệt đối với các dự án lớn, nhà đầu tư lớn có tiềm lực về tài chính, nắm công nghệ nguồn và phù hợp với định hướng phát triển.

Quan điểm 3: Hoàn thiện chiến lược marketing địa phương gắn chặt mục tiêu thu hút lấp đầy với quản lý và sử dụng đầu tư hiệu quả.

Chiến lược marketing địa phương phải hướng tới việc thu hút đầu tư trên cơ sở đạt được một số mục tiêu kỳ vọng về thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ.

Cần chú trọng nâng cao chất lượng của dự án đầu tư, đảm bảo giá trị gia tăng cao…

Nói cách khác, cần thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường… Bên cạnh đó, tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp phụ trợ, khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất…

Quản lý các dự án đầu tư phải hướng tới việc ngăn ngừa, giảm thiểu và chấm dứt hiện tượng chuyển giá để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách, không bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động…

Quan điểm 4: Hoàn thiện chiến lược marketing lãnh thổ phải đảm bảo khuyến khích thu hút đầu tư “sạch” cho sự phát triển bền vững nền kinh tế Hà Tĩnh

Nguồn vốn đầu tư một khi được tiến hành đầu tư thì phải đảm bảo lợi ích cho cả đơn vị đầu tư và đơn vị tiếp nhận đầu tư. Đối với đơn vị tiếp nhận đầu tư phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và bền vững, phát triển sản xuất theo hướng thân thiện môi trường, công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp – nông thôn bền vững, phát triển công nghiệp sạch.

Thực tế, nguồn vốn đầu tư đặc biệt và vốn đầu tư từ nước ngoài đổ vào có thể xuất hiện các nguy cơ tiềm ẩn xấu đối với nền kinh tế, chẳng hạn như nguy cơ thâm hụt thương mại, và phải lệ thuộc phần lớn vào FDI để bổ sung cho thâm hụt thương mại. Đối với các nước chủ nhà có nền kinh tế còn kém phát triển, FDI thông thường gắn với các ngành khai thác tài nguyên, nông nghiệp, chế tạo, dịch vụ, các ngành công nghiệp được bảo hộ, các ngành công nghiệp gây ô nhiễm và lĩnh vực bất động sản. Đó là một cơ cấu đầu tư không hợp lý.

Vì vậy, Hà Tĩnh cần phải tìm được giải pháp thúc đẩy đầu tư mà đảm bảo được phát triển bền vững, không lặp lại những sai lầm của các quá trình tăng trưởng nhanh nhưng không bền vững đã gây nên những xung đột lớn, phải trả giá về môi trường sinh thái và làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đó là quan điểm thu hút đâu tư “sạch” để đảm bảo phát triển bền vững.

Những dự báo chuyên gia cho thấy, với xu hướng thực hành chính phủ đồng hành, kiến tạo và phục vụ; những phát triển mới về môi trường kinh tế vĩ mô, những cải thiện về hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; những xu thế dịch chuyển các dòng đầu tư quốc tế; những cải thiện môi trường thể chế, chính sách đầu tư – kinh doanh sau sự cố môi trường của Hà Tĩnh sẽ tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho Hà Tĩnh chuẩn bị đón nhận làn sóng đầu tư mới với ĐĐĐT địa phương của mình.

Xuất phát từ nguyên lý chiến lương, thực trang và nguyên nhân hạn chế chiến lược, những xu hướng và dự báo trên, căn cứ vào khả năng, năng lực, điều kiện thực hiện của Hà Tĩnh, luận án đưa ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu sau: một là, nhóm giải pháp hoàn thiện các cấu trúc công cụ chiến lược marketing địa phương; hai là, nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức, nâng cấp nguồn lực và năng lực côt lõi chiến lược marketing; ba là, nhóm hoàn thiện môi trường marketing địa phương vĩ mô.