Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm

Từ các học thuyết trên có thể thấy rằng năng lực cạnh tranh ở các cấp độ không những không tương khắc nhau mà thậm chí còn chế định và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Năng lực cạnh tranh quốc gia thể hiện qua sự tăng trưởng của nền kinh tế, nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao sẽ thu hút được đầu tư, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, cải thiện chất lượng đời sống người dân, nhu cầu về tiêu dùng sản phẩm cao. Do vậy khi xét đến các yếu tố  nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thì cần phải xét đến cả các yếu tố năng lực cạnh tranh doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cơ sở các phân tích các luận điểm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, và bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tác giả đưa ra quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm là “ Là mức độ các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và thương mại các sản phẩm dệt may trên thị trường công bằng, tự do mở, mà ở đó nó sẽ phát sinh những yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá trị của sản phẩm đó “