Quan điểm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An

Thứ nhất, cần thay đổi tư duy, tầm nhìn trong quản lý, điều hành, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An.

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về GN cần nhanh chóng xóa  bỏ các định kiến  về khó khăn, thách thức phát triển và GNBV ở vùng miền núi tỉnh  Nghệ An theo  hướng cực đoan, từ đó xóa bỏ dần tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ từ bên ngoài mà bỏ qua nội lực từ bên trong. Cần nhận thấy rằng những điểm trước đây được cho là  điểm yếu của vùng miền núi tỉnh Nghệ An như địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, khó phát triển thì cũng có thể trở thành lợi thế của vùng (có nhiều nguồn tài nguyên chưa khai thác mà các vùng khác không có được). Thay vì ngồi trông chờ vào các chương trình hỗ trợ nghèo của Đảng, Nhà nước cho vùng khó khăn, cần xác định lại toàn bộ lợi thế so sánh của vùng, các động lực để GN, từ đó mạnh dạn đề xuất các hướng đi, mô hình, giải pháp táo bạo, có tính chất “đi tắt, đón đầu”, có sức lan tỏa lớn cho toàn vùng, nhằm tạo bước chuyển biến tăng nhanh thu nhập, cải thiện điều kiện  sinh hoạt và chất lượng cuộc sống cho người dân các huyện miền núi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo và đảm bảo cho các hộ nghèo có khả năng được tiếp cận, sử dụng các dịch  vụ xã hội cơ bản.

Thứ hai, đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo phù hợp đặc thù vùng miền núi tỉnh Nghệ An theo hướng tích hợp các chính sách thuộc các lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ triển khai thực hiện.

Việc hoàn thiện chính sách GNBV cần tập trung vào các nội dung chính: hỗ trợ các điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất hàng  hóa; nâng cao,  cải thiện thu nhập cho các người nghèo; hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người nghèo   vùng miền núi có điều kiện tiếp cận đến các dịch vụ xã hội, đặc biết chú trọng ưu tiên tăng cường các dịch  vụ liên quan đến các tiêu chí nghèo đa chiều như  dịch vụ y tế,  dịch vụ về giáo dục đào tạo, về nhà ở, nước sạch, vệ sinh,…; hỗ trợ tín dụng ưu đãi và thực hiện hiệu quả các chính sách về tín dụng dành cho đối tượng nghèo và cho cả các đối tượng chính sách khác; đồng thời cần có hệ thống các chính sách trợ giúp cho đối tượng nghèo như chính sách khuyến công, khuyến nông, lâm, thực hiện chuyển giao công nghệ và nhân rộng các mô hình giảm nghèo khả thi đối với vùng miền  núi  để giảm nghèo hiệu quả.

Thứ ba, chú trọng các công tác tiền quy hoạch, tiền kế hoạch trong việc thực hiện GNBV phù hợp đặc thù vùng miền núi tỉnh Nghệ An.

Hàng năm cần điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo theo từng năm, từng nhóm nguyên nhân (như thiếu tư liệu sản xuất, thiếu lao động, thiếu việc làm, thiếu kỹ năng, nhiều người phụ thuộc, thuộc các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội…) để từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp, xây dựng cơ chế đặc thù hiệu quả, tiết kiệm. Trong quá trình điều tra, khảo sát, cần đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của cộng đồng và người nghèo.

Thứ tư, coi trọng công tác thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển giao khoa học và công nghệ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gắn với tận dụng phát huy tiềm  năng, thế mạnh của từng huyện..

Đối với vùng miền núi tỉnh Nghệ An, trọng tâm phát triển các ngành kinh tế vẫn  là lâm nghiệp và nông nghiệp, nhưng theo hướng thâm canh, chuyên sâu, mở rộng quy mô lớn. Ngoài ra, với những vùng có lợi thế, có khả năng thu hút đầu tư quy mô lớn   của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cần đẩy mạnh phát triển sản xuất theo  hướng phát triển kinh tế hàng hóa lớn, các ngành công nghiệp chế biến trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản, phát triển làng nghề xuất khẩu, gắn với du lịch…

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công đối với người có công với cách mạng, các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội một cách có hiệu lực, hiệu  quả, tiết kiệm.  Trong đó chú trọng phát triển dịch vụ giáo dục ở nhiều hình thức, nhất là dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khâu lao động cho người lao động.

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý chính quyền địa phương các cấp, các ngành trong công tác GNBV vùng miền núi tỉnh Nghệ An.

Cần kết hợp phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức chính trị – xã hội – đoàn thể, kết hợp với công tác dân tộc để nhanh chóng hiện thực hóa các chính sách GNBV của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND vào thực tiễn đời sống ở vùng miền núi tỉnh Nghệ An, nhất là cần động viên, huy động sự tham gia của cộng đồng theo hướng tự chủ, tích cực trong GN, từ khâu xây dựng chính sách tới giám sát chính sách, giám  sát cơ quan thực thi chính sách…