Quan điểm phát triển thị trường điện Việt Nam

Căn cứ vào triển vọng phát triển thị trường điện của Việt Nam trong bối cảnh trong nước và quốc tế, đồng thời xem xét những xu hướng chủ đạo của ngành công nghiệp điện lực và thị trường năng lượng quốc tế, quan điểm phát triển thị trường điện Việt Nam trong giai đoạn tới 2030 bao gồm những nội dung chính sau:

Phát triển thị trường điện bền vững đáp ứng đủ nhu cầu điện cho các nhóm khách hàng, trên cơ sở có công suất phát điện dự phòng hợp lý và bảo đảm an ninh năng lượng;

Nhu cầu điện cần được quản lý và duy trì mức tăng trưởng bền vững để giảm thiểu áp lực lên nguồn cung điện năng và đảm bảo cơ cấu tiêu thụ hợp lý góp phần phát triển kinh tế – xã hội một cách hiệu quả, bền vững.

Cân đối hài hòa giữa mục tiêu phát triển chuỗi sản xuất – cung ứng điện đáp ứng nhu cầu thị trường và kiểm soát các tác động tới môi trường và các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính

Đa dạng hóa nguồn cung điện năng cho thị trường, trong đó chú trọng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng thực tế của Việt Nam và xu hướng công nghệ khai thác của thế giới

Hạ tầng lưới điện cần được phát triển đồng bộ với nguồn điện để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, phục vụ tốt hơn cho vận hành thị trường điện.

Giảm dần sự điều tiết của Nhà nước đối với giá điện để thị trường điện vận hành theo cơ chế thị trường, qua đó khuyến khích đầu tư phát triển ngành điện;

Phát triển nền tảng và cơ chế giao dịch cho thị trường điện cạnh tranh theo đúng lộ trình nhằm đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện, phục vụ tối đa lợi ích cho khách hàng tiêu thụ và sử dụng điện.