Quan điểm phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Phát trển xuất khẩu nông sản dựa trên cơ sở khái thác tốt lợi thế so so sánh của quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm và thu nhập ngày càng cao cho người dân thông qua di chuyển lao động có tay nghề và doanh nhân kinh doanh trong khối ASEAN.

Chủ trương dành ưu tiên cao, tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất, thu hút lao động để tăng sản lượng xuất khẩu; trong đó phải khai thác được các thế mạnh, tiềm năng xuất khẩu của đất nước và chủ động tận dụng được những cơ hội xuất khẩu sang thị trường quốc tế và khu vực cùng với chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu và cơ cấu thị trường nhằm đảm bảo xuất khẩu ổn định và hiệu quả.

Chú trọng đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế trong nước và bối cảnh thương mại thế giới nói chung và bối cảnh thương mại trong điều kiện hình thành AEC, hoàn chỉnh khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý và điều hành xuất khẩu, bao gồm cả năng lực định hướng, xây dựng chiến lược cũng như thực hiện các biện pháp ngắn hạn có trọng tâm, hiệu quả; tạo môi trường tốt cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Nâng cao khả năng sản xuất, phát huy các lợi thế cạnh tranh của nông sản hàng hóa nước CHDCND Lào trên thị trường là vấn đề cốt lõi trong chiến lược phát triển nông nghiệp hướng ra xuất khẩu của nước CHDCND Lào, trước hết có thể tập trung vào các mặt hàng nông sản chủ yếu có nhiều lợi thế nhất.

Lựa chọn nông sản phẩm, thị trường xuất khẩu nông sản phẩm là việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Xác định rõ các sản phẩm nông sản nào cần đầu tư chế biến và xuất khẩu sang thị trường nào? thực hiện phương châm sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất như thế nào? xây dựng chính sách hết sức cụ thể trong chiến lược quy hoạch, phát triển của từng loại sản phẩm sản xuất gắn với thị trường, lấy thị trường làm mục tiêu cho sản xuất.

Tích cực và chú trọng tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi gia trị toàn cầu, nhanh chóng và tích cực nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội, mọi điều kiện và lợi thế nội tại cũng như từ AEC mang lại để tham gia ngáy càng hiệu quả và các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.