Quan điểm và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Quan điểm

Sản phẩm dệt may là mặt hàng chiến lược, có vai trò quan trọng trong chiến lược xuất khẩu nói riêng và xây dựng, phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung. Quan điểm chung là xây dựng ngành công nghiệp Dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng về xuất khẩu và có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực và thế giới; đảm bảo cho ngành Dệt may phát triển bền vững, hiệu quả trên cơ sở công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo các chuẩn mực quốc tế; đến năm 2030, ngành Dệt may xây dựng được một số thương hiệu nổi tiếng. Theo đó, chiến lược nâng cao năng lực nam cần chú trọng vào những luận điểm sau :

Một là, phát triển sản phẩm dệt may theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm dệt may.

Hai là, đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, xây dựng chiến lược bán hàng ổn định, bền vững, trên cơ sở thiết lập hệ thống khách hàng thân thiết, hợp tác lâu dài.

Ba là, đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực của các doanh nghiệp may phù hợp với yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới; phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước cũng như của các doanh nghiệp dệt may.

Bốn là, tập trung đầu tư chiều sâu và khai thác hiệu quả, ứng dụng thiết bị công nghệ hiện đại 4.0 theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất hàng may mặc

Năm là, xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với nâng cao hiệu quả thực thi, phát triển và khai thác hiệu quả giá trị sản phẩm dệt may Việt Nam cho sự phát triển và hội nhập kinh tế.

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực cạnh trạnh sản phẩm Dệt May Việt Nam, góp phần phát triển ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu; đặt mục tiêu nằm trong 3 nước xuất khẩu dệt may hàng đầu trên thế giới, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Mục tiêu cụ thể

Xuất phát từ chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam, căn cứ vào mục tiêu năng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may và thực trạng phát triển hàng dệt may trong những năm qua. Luận án đưa ra mục tiêu phát triển của sản phẩm may mặc năm 2020, định hướng 2030 như sau :

Chỉ tiêuĐVTNăm 2020Năm 2030
1. Kim ngạch XKTỷ USD36-3864-67
Tỷ lệ XK so cả nước%13-149-10
2. Sử dụng lao động1.000 ng3.3004.400
3. Sản phm chủ yếu  
– Bông xơ1000 Tấn1530
– Xơ, sợi tổng hợp1000 Tấn7001.500
– Sợi (kéo từ xơ cắt ngắn)1000 Tấn1.3002.200
– Vải các loạiTr. m22.0004.500
– Sản phẩm mayTr. SP6.0009.000
4. Tỷ lệ nội địa hóa%6570