Quản lý danh mục đầu tư là gì?

 

Thông thường có hai phương pháp trong quản lý danh mục đầu tưtrái  phiếu và danh mục đầu tưcổ phiếu, đó là: quản lý thụ động và quản lý chủ  động.

Quản lý danh mục trái phiếu thụ động là chiến lược mua và nắm giữ trái  phiếu cho đến ngày đáo hạn mà không cần chú trọng đến phân tích ảnh  hưởng của biến động lãi suất trên thị trường. Theo phương pháp này, nhà đầu  tưtốt nhất là đầu tưvào các danh mục có thành phần trái phiếu tương tự như các chỉ số trên thị trường nhằm thu được kết quả tương tự nhưchỉ số đó.

Quản lý danh mục trái phiếu chủ động là chiến lược mua và nắm giữa  trái phiếu trên cơ sở phân tích thị trường để xây dựng các danh mục đầu tư trái phiếu mang lại mức sinh lời cao hơn mức sinh lời chung của thị trường.  Do vậy, các yếu tố mà nhà đầu tưphải theo dõi và ước đoán các ảnh hưởng  đến danh mục đầu tư là: Sự thay đổi của lãi suất; Sự thay đổi cơ cấu kỳ hạn  của lãi suất; Sự thay đổi mức chênh lệch lãi suất giữa các loại trái phiếu khác  nhau.

Quản lý danh mục cổ phiếu thụ động là chiến lược mua, bán cổ phiếu  theo một chỉ số chuẩn nào đó. Mục đích của chiến lược này không không  phải để tạo ra danh mục vượt trội so với chỉ số chuẩn trên thị trường mà tạo  ra danh mục cổ phiếu có số lượng và chủng loại gần giống với chỉ số chuẩn  (chỉ số mục tiêu) để nhằm đạt được mức sinh lời dự kiến tương đương mới  mức sinh lời chuẩn.

Quản lý danh mục cổ phiếu chủ động là chiến lược mua bán cổ phiếu  nhằm thu được mức sinh lời dự kiến đầu tưcao hơn mức sinh lời của danh  mục thụ động chuẩn hoặc thu được mức lợi nhuận trên mức trung bình ứng  với một mức rủi ro nhất định.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • quản lý danh mục đầu tư là gì
  • ,