Quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp kế toán hàng tồn kho mà trong kỳ chỉ theo dõi các nghiệp vụ nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho rồi từ đó xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ theo công thức dưới đây:

Trị giá HTK xuất trong kỳ   = Trị giá HTK tồn đầu kỳ  +Trị giá HTK nhập trong kỳ –  Trị giá HTK tồn cuối kỳ  

Với đặc trưng của phương pháp kiểm kê định kỳ, chúng ta cần hết sức lưu ý cẩn thận khi tiến hành kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ, bởi vì nếu có sai sót gì khi kiểm kê sẽ làm cho việc tính giá vốn hàng tồn kho xuất dùng hoặc xuất bán bị sai lệch, từ đó dẫn đến việc tính sai giá thành của sản phẩm hoặc sai giá vốn hàng bán ảnh hưởng đến việc tính lãi gộp, thu nhập thuần, tài sản hiện có và vốn chủ sở hữu không những của kỳ này mà cho cả những kỳ tiếp theo bởi vì giá trị hàng tồn kho của cuối kỳ này sẽ được kết chuyển thành giá trị hàng tồn kho đầu kỳ sau. Hơn nữa, nếu giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tài sản, việc tính sai giá xuất của hàng tồn kho sẽ làm ảnh hưởng đến tính chính xác của một số chỉ tiêu trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vì lý do đó, một khuyến cáo đối với các doanh nghiệp là phải nên rất cẩn thận khi lựa chọn sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để kế toán hàng tồn kho.

Trong điều kiện kế toán thủ công, nếu sử dụng phương pháp kế toán kê khai thường xuyên thì có rất nhiều tính toán, tuy nhiên, với sự trợ giúp đắc lực của máy vi tính và phần mềm kế toán, chúng ta có thể xử lý nhanh chóng những tính toán phức tạp, do vậy phương pháp kê khai thường xuyên được khuyến cáo là nên sử dụng. Phương pháp kiểm kê định kỳ chỉ nên áp dụng cho các doanh nghiệp như các đơn vị thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị thấp, số lượng lớn, nhiều chủng loại, qui cách hoặc là các đơn vị sản xuất với qui mô nhỏ, chỉ sản xuất một loại sản phẩm duy nhất.