Quản lý môi trường và bản chất của quản lý môi trường

 

1. Quản lý môi trường :

Quản lý môi trường là bằng mọi biện pháp thích hợp, tác động và điều chỉnh các hoạt động của con người nhằm làm hài hoà các mối quan hệ giữa phát triển và môi trường, sao cho vừa thoả mãn nhu cầu của con người vừa đảm bảo được chất lượng của môi trường và không quá khả năng chịu đựng của hành tinh chóng ta.

2. Bản chất của quản lý môi trường.

Xét về bản chất kinh tế – xã hội, quản lý môi trường là các hoạt động chủ quan của chủ thể quản lý vì mục tiêu lợi Ých của hệ thống, bảo đảm cho hệ thống môi trường tồn tại hoạt động và phát triển lâu dài, cân bằng và ổn định vì lợi Ých của cá nhân, cộng đồng, địa phương, vùng, quốc gia, khu vưc, và quốc tế. Mục tiêu của hệ thống môi trường do chủ thể quản lý môi trường đảm nhận. Họ là chủ sở hữu của hệ thống môi trường và là người nắm giữ quyền lực của hệ thống môi trường. Nói một cách khác, bản chất của quản lý môi trường tuỳ thuộc vào chủ sở hữu của hệ thống môi trường.