Quan niệm về phát triển đồng bộ là gì?

Quan niệm về phát triển đồng bộ là gì?
Đánh giá bài viết

1.Quan niệm

Trong quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam,các loại thị trường đang từng bước đựơc hình thành như thị trường tài chính, thị trường hàng hoá dịch vụ, thị trường lao động, thị trường đất đai-bất động sản, thị trường KHCN…Các loại thị trường ở nước ta mới hình thành sơ khai,còn nhiều yếu tố tiềm ẩn đan xen chủ quan,khách quan. Thị trường chưa được hình thành một cách đồng bộ xét về tổng thể hệ thống các loại thị trường.

Vì vậy,hiện nay việc hình thành hệ thống thị trường đồng bộ ở nước ta đang song hành diễn ra hai quá trình : một là,tạo lập các loại thị trường cơ bản phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện đại và,hai là,hình thành và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trong từng loại thị trường.
Vậy thế nào là phát triển thị trường đồng bộ ?Về vấn đề này,hiện nay còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.

– Một số nhà nghiên cứu cho rằng không nên đặt ra yêu cầu phải hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta.Lập luận này cho rằng trong nền KTTT,từng loại thị trường ra đời và phát triển ở những thời điểm khác nhau,không đồng loạt,có loại thị trường đang giảm đi.Vì vây vấn đề đồng bộ các yếu tố thị trường trong mỗi loại thị trường.

– Tuy nhiên,một số ý kiến khác lại chỉ nhấn mạnh đến sự cần thiết phảI hình thành đồng bộ các loại thị trường.Loại ý kiến này cho rằng,các loại thị trường có mối quan hệ mật thiết và tương tác lẫn nhau tạo nên một thể chế thị trường hoàn chỉnh.Vì vậy,trong nền KTTT ở nước ta cần phải tạo lập đồng bộ các loại thị trường như thị trường hàng hoá-dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường đất đai-bất động sản, thị trường KHCN…

Phát triển thị trường đồng bộ theo cả hai khía cạnh:

– Một là,hình thành đồng bộ các loại thị trường phù hợp với thể chế thị trường định hướng XHCN,bao gồm các loại thị trường cơ bản như thị trường hàng hoá-dịch vụ, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường đất đai-bất động sản, thị trường KHCN…ở các nước kinh tế phát triển,các loại thị trường này đã được hình thành và phát triển khá đồng bộ.Trình độ phát triển cao của hệ thống các loại thị trường ở các nước này hoạt động tích cực,có hiệu quả.

– Hai là, tạo lập và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường trong từng loại thị trường.Một số loại thị trường ở nước ta mới hình thành ở mức sơ khai là do còn thiêú nhiều yếu tố thị trường.Như vậy,vấn đề cốt lõi ở đây là cần xác định rõ các yếu tố của từng loại thị trường.Mức độ phát triển của từng loại thị trường là còn tuỳ thuộc vào tính đồng bộ của các yếu tố trong thị trường đó.Để hình thành một thị trường mới,cần tạo lập điện kiện cho các yếu tố của thị trường đó được hình thành và từng bước phát triển đồng bộ.

2.Quan niệm của Đảng

Đại hội IX của Dảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phảI xây dựng thể chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh,hoat động có hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân.

Vì vậy việc tạo lập một hệ thống thị trường đông bộ các loại thị trường là yêu cầu cấp thiết. Tính đồng bộ của các loại thị trường trong nền kinh tế nước ta được thể hiện ở các khía cạnh :

– Đồng bộ về các loại thị trường.Dựa theo cách phân chia thị trường,các thị trường cần được phát triển đồng bộ theo trình tự cuả thời gian lưu thông hàng hoá(như thị trường giao hẹn, thị trường có sẵn, thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ),theo khu vực của lưu thông hàng hoá (thị trường thành thị, thị trường nông thôn, thị trường địạ phương, thị trường toàn quốc, thị trường quốc tế) và dựa theo thuộc tính hàng hoá (thị trường hàng hoá-dịch vụ, thị trường lao động, thị trường taì chính, thị trường KHCN, thị trường đất đai-bất động sản…)

– Đồng bộ về các điều kiện để tạo lập và phát triển hệ thống thị trường hoàn chỉnh. Các điều kiện cơ bản đó là:
+ Xây dựng và hoàn thiện môI trường pháp lý để thị trường hoạt động trong một hành lang rõ ràng,minh bạch.
+ Đào tạo nguồn nhân lực để vận hành kinh tế thị trường.
+ Thúc đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.
+ Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong việc tổ chức,quản lý thị trường.

– Đồng bộ về trình độ phát triển.Giữa các thị trường có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong một hệ thống thị trường thống nhất,hoàn chỉnh.Vì vậy,các loại thị trường phải có sự tương thích điều kiện nhất định,không phải tất cả các thị trường đều cùng phát triển ở một trình độ như nhau.Một thị trường nào đó có thể hình thành và phát triển trước tạo điều kiện cho các thị trường khác phát triển theo.Trong lịch sử phát triển thị trường, thị trường hàng hoá phát triển trước,sự phát triển của thị trường hàng hoá và tích luỹ nguyên thuỷ tư bản đã thúc đẩy thị trường lao động và thị trường đất đai-bất động sản phát triển.Trình độ phát triển của từng loại thị trường còn tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể và các chủ thể tham gia vào thị trường đó.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • phát triển đồng bộ là gì
  • ,