Quản trị kiểu thư lại là gì?

Quản trị kiểu thư lại là gì?
Đánh giá bài viết

 

  •  Thiết lập các nguyên tắc quy định, nhằm duy trì kỷ luật, kỷ cương, ổn định và  thống nhất.
  •  Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng.
  •  Phân công lao động cụ thể theo hướng chuyên môn hóa và dựa vào năng lực cá nhân.
  •  Cơ cấu thứ bậc theo hệ thống (phân cấp) trực tuyến nhằm xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn từng cấp quản trị .
  •  Xây dựng cơ cấu quyền lực theo kiểu truyền thống (Huyền thoại hóa quyền lực); quyền lực trên nền tảng uy tín cá nhân; quyền lực pháp định (Địa vị).
  • Ổn định tổ chức và nhân sự (cam kết làm việc lâu dài)
  •  Tuân thủ nguyên tắc hợp lý khi đề ra các quyết định. Lấy hoàn thành mục tiêu của tổ chức làm chuẩn mực cho các hành vi quản trị.