Quy định của chính phủ về hoạt động gia công đối với nước ngoài

a. Qui định chung về gia công:

+ Thương nhân Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp có vốn FDI được phép nhận gia công cho nước ngoài; không hạn chế số lượng, chủng loại hàng gia công. Đối với hàng gia công thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu ,cấm nhập khẩu và tạm ngừng xuất khẩu , nhập khẩu , thương nhân chỉ được ký hợp đồng khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Thương mại.

+ Về việc đặt gia công ở nước ngoài, được quy định. Thương nhân thuôc mọi thành phần kinh tế đều được đặt gia công ở nước ngoài các loại hàng hóa đã được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam để kinh doanh theo pháp luật.

+ Quy định về việc xuất khẩu tại chỗ hàng hóa liên quan đến hoạt động gia công : Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công cho nước ngoài; máy móc thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa từng thời kỳ và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý của hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa gia công là 2 hợp đồng riêng biệt: (1) Hợp đồng gia công hoặc hợp đồng ký giữa thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp FDI với thương nhân nước ngoài đặt gia công, trong đó quy định rõ tên và địa chỉ giao hàng của thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp FDI nhập khẩu tại chỗ hàng hóa gia công thuộc quyền sở hữu của bên đặt gia công. (2) Hợp đồng mua bán ngoại thương ký giữa thương nhân nước ngoài đặt gia công hoặc doanh nghiệp FDI nhập khẩu tại chỗ hàng gia công.

b. Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa gia công:

– Hàng hóa gia công không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu .
– Đối với hàng nhập khẩu có giấy phép, trước khi ký hợp đồng thương nhân phải xin giấy phép nhập khẩu của cơ quan thẩm quyền.
– Đối với hàng nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành phải đáp ứng các điều kiện về nhập khẩu hàng quản lý chuyên ngành.
– Hàng hóa đã qua sử dụng sau khi gia công; phế phẩm, phế liệu nhập khẩu tại chỗ phải tuân thủ quy định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu đã qua sử dụng.

c. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa gia công

– Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp FDI được ủy quyền xuất khẩu tại chỗ hàng hóa gia công phải làm thủ tục xuất khẩu lô hàng theo đúng quy định của hải quan và làm thủ tục thanh khoản hợp đồng với cơ quan Hải quan nhận đăng ký hợp đồng gia công.

– Thương nhân Việt Nam hoặc doanh nghiệp FDI được ủy quyền nhập khẩu tại chỗ hàng hóa gia công phải làm thủ tục nhập khẩu lô hàng theo đúng quy định của hải quan, nộp thuế nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ Tài chính khác (nếu có) theo quy định của Pháp luật.

d. Thanh lý hợp đồng gia công:Sau khi kết thúc một phần hoặc toàn bộ hợp đồng gia công, hàng hóa gia công được xử lý theo thỏa thuận các bên tham gia hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, tái xuất, mua bán, biếu tặng, tiêu hủy, chuyển sang thực hiện hợp đồng khác được thực hiện tại cơ quan hải quan. Trường hợp mua bán, biếu tặng, tiêu hủy hàng hóa gia công thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa nhập khẩu có giấy phép phải được Bộ Thương Mại chấp thuận bằng văn bản.