Quy định GSP đối với hàng thủ công

 

Một số nước cho hưởng áp dụng các quy định đặc biệt cho hàng thủ công mà không cần thiết phải xem như là một bộ phận trong chế độ ưu đãi GSP. Đối với những hàng hóa này thủ tục xác nhận phải được tiến hành. Đối với EU và một số nước khác, ngoài form A, hàng thủ công phải có giấy chứng nhận đặc biệt trong khi các nước khác chỉ yêu cầu sự khai báo cần thiết trên hóa đơn thương mại và/hay form A.