Quy định GSP về hàng tham gia hội chợ triển lãm

Các nước được hưởng thỉnh thoảng cũng gửi hàng của họ đi tham gia Hội chợ triển lãm tại các nước khác. Sau Hội chợ triển lãm các sản phẩm này có thể được bán và chuyển tới các nước cho hưởng. Theo quy định thông thường thì các hàng hóa đó sẽ không thỏa mãn tiêu chuẩn được hưởng ưu đãi GSP trừ úc không có quy định về vận chuyển. Đối với EU và một số nước khác có quy định riêng như các sản phẩm đó phải thỏa mãn các quy định xuất xứ thông thường và phải thoả mãn thêm các điều kiện như liệt kê dưới đây:

a)  Người xuất khẩu gửi hàng từ lãnh thổ của nước cho hưởng tới nước có Hội chợ triển lãm và hàng đã được trưng bày tại đó;

b)  Sản phẩm được người xuất khẩu bán cho một người nào đó tại nước cho hưởng liên quan;

c)  Sản phẩm được vận chuyển đi tham gia Hội chợ triển lãm;

d)  Sản phẩm không được đem ra sử dụng vào bất kỳ mục đích nào ngoài việc đem ra trưng bày;

Khái niệm “Hội chợ triển lãm” bao gồm mọi Hội chợ triển lãm thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hay thủ công nghiệp hay các trưng bày giới thiệu mang tính công cộng tương tự mà không được tổ chức nhằm mục đích tư nhân tại các cửa hàng hay trụ sở kinh doanh để bán hàng nước ngoài, và trong thời gian hội chợ hay triển lãm, sản phẩm được nằm dưới sự kiểm tra giám sát của hải quan.

EU, Canada, Nauy.. yêu cầu cả tờ khai lẫn giấy chứng nhận xuất xứ form A phải được xuất trình như thường lệ. Tên và địa chỉ của Hội chợ phải được ghi rõ, khi cần thiết, các chứng từ bổ sung về tính chất của hàng hóa và các điều kiện mà chúng  được trưng bày có thể phải bổ sung.

Ngoài ra, tùy theo từng nước khác nhau mà có những quy định thêm khác. Riêng Mỹ thì lại không có quy định về hàng Hội chợ triển lãm.