Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước các cấp

Để khắc phục hạn chế, bất cập trong việc phân cấp nguồn thu không gắn liền với phân cấp quản lý thu, đảm bảo ổn định trong việc điều hành ngân sách, nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, công khai, minh bạch trong việc quản lý nguồn thu và thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh, hàng năm cơ quan Thuế, cơ quan Kho bạc nhà nước các cấp chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Sở Thuế tỉnh báo cáo UBND tỉnh danh sách các DNNN Trung ương; DNNN địa phương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh khác, đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật (được giao nhiệm vụ thu theo Quyết định giao dự toán hàng năm của Bộ Tài chính ); đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh và Sở Tài chính ngay sau khi Bộ Tài chính có quyết định giao dự toán ngân sách, làm cơ sở để thực hiện phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp theo quy định.
  • Phòng thuế tỉnh có quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm, làm cơ sở để thực hiện phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp theo quy định.
  • Kho bạc Nhà nước các cấp căn cứ danh sách doanh nghiệp do cơ quan thuế gửi đến để thực hiện phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp theo quy định.

Trong năm ngân sách, nếu có sự thay đổi doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách tỉnh hoặc ngân sách huyện thì vẫn thực hiện tỷ lệ phân chia các khoản thu của doanh nghiệp đó như đầu năm. Trường hợp có doanh nghiệp mới thành lập, cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời cho Kho bạc Nhà nước làm căn cứ thực hiện phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp theo quy định.

Lộ trình thực hiện giải pháp: Chuẩn bị điều kiện để thực hiện giải pháp từ bây giờ (ví dụ như: nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hội thảo,..); Hiện nay nên triển khai áp dụng.