Quy định về tiền thưởng trong luật lao động

Quy định về tiền thưởng trong luật lao động
Đánh giá bài viết

Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp.

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

a.   Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc thành phần kinh tế quốc doanh

Mức thưởng đối với người lao động đã ký hợp đồng lao động không quá 6 tháng lương theo hợp đồng lao động.

Đối với công nhân viên chức thuộc lực lượng thường xuyên trong các doanh nghiệp chuyển sang giao kết hợp đồng không xác định thời hạn thì mức tiền thưởng tối đa không quá 6 tháng lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ được hưởng theo hệ thống thang lương, bảng lương Nhà nước

b.   Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Mức trích thưởng ít nhất là 10% lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp.

Cách xác định lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Bộ tài chính qui định.